300+ cryptocurrency begrippen en termen

Op deze pagina staan meer dan 300 cryptocurrency begrippen en termen met volledige uitleg.

51% attack (51% aanval):

Van een 51 procent aanval is sprake als een partij, binnen een netwerk, over meer dan de helft van de beschikbare rekenkracht kan beschikken. Hierdoor kan het netwerk van een blockchain worden ingezet om de consensus te bepalen en de gegevens aan te passen. Ook het herhaaldelijk uitgeven van elke coin van dat netwerk, ook wel ‘double spending’ genoemd, is door een 51 procent aanval mogelijk.

Address (adres):

Een cryptocoinadres is een unieke combinatie van cijfers en letters wat wordt gebruikt om cryptocurrency te verzenden, te ontvangen of om op te slaan. Deze adressen bestaan uit een combinatie van letters en cijfers, vaak met een lengte van 25 – 36 tekens. Het adres kan ook verwijzen naar de openbare sleutel die de houder, in combinatie met de private key, in staat stelt om een transactie te verifiëren.

AFM:

De AFM is de afkorting voor de Autoriteit Financiële Markten. Als opvolger van de Stichting Toezicht Effectenverkeer is deze organisatie belast met het toezicht op de financiële markten is Nederland. De waakhondfunctie van de AFM zorgt ervoor dat het zich sterk kan maken voor een transparant en eerlijk functioneren van de diverse onderdelen van de financiële markt(en).

Airdrop:

Een (cryptocoin) airdrop is het weggeven van kleine hoeveelheden coins aan de leden van de gemeenschap van een specifieke (nieuwe) coin. In veel gevallen ontvangen de communityleden de coins geheel gratis of als tegenprestatie voor het uitvoeren van kleine taken. De achterliggende gedachte is dat het weggeven van een coin gratis publiciteit genereert en het zou kunnen helpen bij de distributie van de coin.

Algorithm:

Een proces of reeks regels die moeten worden gevolgd bij het oplossen van problemen of berekeningen.

All-Time-High (ATH):

De term ATH is de afkorting voor ‘All Time High’. Simpelweg gezegd wordt hiermee de hoogst behaalde koers (prijs) van een cryptocoin bedoeld.

All-Time-Low (ATL):

Het laagste punt (in prijs, in marktkapitalisatie) dat een cryptocurrency ooit heeft bereikt in de geschiedenis van de betreffende munt.

Altcoin:

Onder de noemer ‘altcoin’ vallen alle digitale valuta met uitzondering van de bitcoin munt. De naam altcoin is een samenvoeging van ‘alternative coins’.

Anarcho-capitalism:

Een politieke filosofie en denkrichting waarbij het verwijderen van gecentraliseerde organen centraal staat. In theorie zou dit de nadelige effecten van het kapitalisme kunnen bestrijden. Veel van de Bitcoin aanhangers van het eerste uur waren voorstanders van het anarchokapitalisme, in de overtuiging dat het de macht en controle zou teruggeven aan het volk.

Anti-witwassen van geld (AML):

Een reeks internationale wetten die zijn aangenomen om het aantal criminele organisaties (of individuen) die geld witwassen via cryptocurrencies, in te perken. Door deze wetgeving zou het voor criminelen minder interessant zijn om gebruik te maken van cryptocurrencies.

API:

API staat voor Application Programming Interface. Het is een set routines, protocollen en tools voor het bouwen van softwaretoepassingen. API’s specificeren hoe softwarecomponenten moeten samenwerken, welke gegevens moeten worden gebruikt en welke acties moeten worden ondernomen.

Arbitrage:

Een handelstechniek waarbij getracht wordt te profiteren van de prijsverschillen voor een en dezelfde grondstof op twee verschillende beurzen. Zo kunnen de prijzen van cryptovaluta op Koreaanse beurzen verschillen van die op Amerikaanse beurzen. Een arbitragehandelaar zou zich in beide markten bevinden om op de ene in te kopen en via de andere beurs dezelfde valuta met winst te verkopen.

Ashdraked:

Van Ashdraked is sprake wanneer je al het ingelegde geld verliest, voornamelijk door Bitcoin te ‘shorten’. Deze uitdrukking “Ashdraked” is het gevolg van een situatie waarbij een Roemeense investeerder in cryptocurrency erop stond om BTC te shorten. In het verleden is dat succesvol geweest voor hem. Toen de prijs van BTC steeg van 300 naar 500 dollar, verloor de Roemeense investeerder al zijn geld.

ASIC minen/miner:

ASIC (Application Specific Integrated Circuit) is onder miners een veel gebruikte chip. Het grote voordeel is dat deze chip is ontworpen voor het uitvoeren van een specifieke taak, waardoor deze sneller is dan de gangbare chips in laptops en desktop computers. Dit maakt het mogelijk voor een miner om zich volledig te richten op het SHA-256 algoritme van Bitcoin.

Ask(ing) Price:

De ask(ing) price oftewel de vraagprijs, is simple gezegd de laagste prijs die een verkoper bereid is om te accepteren. In veel gevallen worden zowel de vraagprijs als de verkoopprijs bepaald door de marktwerking. Kopers en verkoper hebben altijd dezelfde motivatie: een waardemiddel verkopen of kopen tegen de meest gunstige prijs. Is een bieding hoger dan de vraagprijs, dan komt er een deal tot stand. Een bod wat hoger is dan de vraagprijs leidt over het algemeen tot een stijging van de vraagprijs.

Astroturfing:

Een misleidende praktijk waarbij een adverteerder bewust anoniem wordt gehouden. Het lijkt er dan op alsof de advertentie of boodschap afkomstig is van en ondersteund wordt door de gemeenschap om de verkoop een boost te geven.

Atomic Swap:

Een manier om investeerders / beleggers in staat te stellen om de ene cryptovaluta rechtstreeks te laten ruilen voor een ander op een andere blockchain (of off-chain), zonder een gecentraliseerde tussenpersoon zoals een exchange.

Attestation Ledger (attest grootboek):

Een attestgrootboek is een rekeningboek dat is ontworpen als bewijs van individuele transacties. Het wordt over het algemeen gebruikt om te ‘bevestigen’ dat er een financiële transactie heeft plaatsgevonden, of om de authenticiteit van transacties of producten te bewijzen.

Bag:

Een aanzienlijke hoeveelheid van een specifieke cryptocurrency wordt een ‘bag’ genoemd. Hoeveel die hoeveelheid moet zijn kan sterk verschillen.

Bagholder:

Iemand die veel cryptocoins bezit waar verlies op is gemaakt en deze niet verkoopt wordt een ‘bagholder’ genoemd. Vaak is het niet zinvol om dergelijke coins met (veel) verlies te verkopen waardoor er een ‘bag’ met coins overblijft die de eigenaar vast moet houden.

Bear:

Iemand die pessimistisch is over marktprijzen en verwacht dat deze zullen dalen. Deze persoon is ook bekend als “bearish” over de markt of prijs.

Bear market:

Van een bear market is sprake als een neerwaartse spiraal de overhand heeft. Kenmerkend zijn de dalende prijzen en het overwegend negatieve sentiment.

Bear Trap:

Een techniek die door een groep handelaren wordt gebruikt, gericht op het manipuleren van de prijs van een cryptovaluta. De ‘bear trap’ wordt ingesteld door tegelijkertijd een grote hoeveelheid van dezelfde cryptocurrency te verkopen, waardoor de markt het signaal krijgt dat er een prijsdaling aan zit te komen. Als reactie hierop verkopen andere handelaren hun activa, waardoor de prijs verder daalt. Degenen die de val hebben ingezet, laten deze vervolgens los en kopen de cryptovaluta weer terug. De prijs herstelt zich vervolgens, waardoor ze winst maken.

Bitcoin:

Bitcoin is de eerste digitale munt welke is gebruik maakt van de blockchain technologie. Van alle cryptocoins is bitcoin de bekendste en meest gebruikte digitale munt.

Bitcoin ATM (BTM):

Een machine, vergelijkbaar met een geldautomaat, om bitcoin mee op te nemen in gangbare valuta.

Bitcoin Improvement Proposal (BIP):

Een technisch document dat informatie verschaft aan de Bitcoin-gemeenschap, waarin nieuwe functies, processen of situaties worden voorgesteld en beschreven die van invloed zijn op het Bitcoin-protocol. Voorgestelde wijzigingen in het protocol worden als GIP ingediend. De BIP-auteur is verantwoordelijk voor het vragen naar feedback en de consensus voor zijn of haar voorgestelde verbeteringen binnen de gemeenschap, en het documenteren van afwijkende meningen.

BitLicense:

Een licentie afgegeven aan cryptocurrency-bedrijven in New York en geleverd door het New York State Department of Financial Services (NYSDFS). Zonder een dergelijke licentie mogen er geen cryptocoin gerelateerde activiteiten worden ontplooid.

Bits:

Een subeenheid van één bitcoin. Er zitten 1.000.000 bits in één bitcoin.

Block (blok):

Een block (blok) is een vast onderdeel waaruit de blockchain is opgebouwd. Waar de blockchain het beste kan worden gezien als een digitaal grootboek, daar zijn de blocks het beste te vergelijken met de pagina’s van het digitale grootboek. Een blo(c)k bevat onveranderlijke gegevens welke permanent worden opgeslagen op de blockchain.

Blockchain:

Blockchain is een gedistribueerd digitaal grootboek voor het bijhouden van een permanente en fraudebestendige registratie van transactiegegevens. Een blockchain functioneert als een gedecentraliseerde database die wordt beheerd door computers in een peer-to-peer (P2P) netwerk. Elk van de computers in het netwerk onderhoudt een kopie van het grootboek om een single point of failure (SPOF) te voorkomen. Alle exemplaren worden gelijktijdig bijgewerkt en gevalideerd.

Block Explorer:

Een online tool om alle transacties te bekijken die hebben plaatsgevonden op de blockchain. Ook de hashrate van het netwerk en de toename van het aantal transacties kunnen met behulp van de block explorer worden bekeken, net als alle andere relevante informatie.

Block height:

De ‘block height’ wordt gedefinieerd als het aantal blokken in de block chain tussen een bepaald blok en het allereerste blok in de blockchain. Blockchain is revolutionaire technologie voor het creëren van permanente, veilige digitale opslag. Het kan alle relevante informatie opslaan, maar het wordt primair gebruikt voor de registratie van cryptocoin-transacties.

Block reward (blok beloning):

Miners houden zich bezig met het oplossen van wiskundige vraagstukken welke zijn gekoppeld aan een specifiek blok. De beloning voor het oplossen noemen we de block reward. Deze beloning verschilt per coin, zo is de block reward bij Bitcoin 25 bitcoins. Deze beloning is niet structureel, maar halveert na elke 210.000 blokken.

Bollinger Band:

Een tool ontwikkeld door Bollinger om investeerders en beleggers te helpen bij het herkennen van systematische patronen bij prijzen. Het is een band die is uitgezet, ter hoogte van twee standaarddeviaties van het eenvoudige voortschrijdend gemiddelde, of in sommige gevallen exponentieel voortschrijdend gemiddelde.

Bots:

Geautomatiseerde software waarmee ervaren handelaren uiterst snel orders kunnen laten uitvoeren. Een bot functioneert op basis van een vooraf ingesteld algoritme zodat regels voor kopen en verkopen uniform worden gehanteerd.

Broker:

Een broker is een tussenpersoon die bemiddelt tussen de koper en de aanbieder van coins. De broker bezit zelf geen cryptocurrency.

Brute Force Attack (BFA):

Een methode om via geautomatiseerde software een ongelimiteerd aantal mogelijke combinaties van tekens kan worden uitgevoerd om de uitkomst goed te ‘raden’. Deze techniek wordt niet alleen toegepast door hackers om zich toegang te verschaffen tot een computernetwerk, ook miners maken hier gebruik van om de juiste uitkomst van een complexe berekening te vinden.

Bubble:

Een bubbel beschrijft een situatie waarin een groep beleggers de prijzen opdrijven, vaak ver boven boven hun feitelijke waarde. Een dergelijke marktbeweging wordt vaak gevolgd door een sterke correctie door middel van een steile en snelle daling naar een acceptabel niveau.

Bug Bounty:

Een beloning voor het vinden van kwetsbaarheden en problemen in een computercode of softwareprogramma. Het wordt vaak aangeboden door cryptocurrency-bedrijven om in protocollen, exchanges en portefeuilles, potentiële beveiligingsrisico’s te identificeren voordat ze door derden worden misbruikt.

Bull:

Een belegger of investeerder met een optimistisch toekomstbeeld en erop vertrouwt dat de marktprijzen zullen stijgen. Deze persoon is staat bekend als “bullish” ten aanzien van de markt of de prijs. Tegenover de ‘bull’ staat de ‘bear’.

Bull Trap:

Een vals marktsignaal waarbij de dalende trend actief lijkt te stijgen, maar niet echt doorzet. Het gevolg is dat de zogenaamde bulls hierop hopen in te spelen, maar uiteindelijk hun inleg verliezen.

BTFD:

BTFD is de afkorting die wordt gebruikt voor “Buy The F*cking Dip”. Dit is een term die vaak wordt gebezigd op het moment dat de prijzen flink dalen. Het zijn dus de momenten waarop wordt geprofiteerd van de angst voor mogelijk grotere verliezen. Veelal onervaren beleggers zijn in een dergelijke situatie geneigd om snel te verkopen om het verlies te beperken.

Bull market:

Een bull market is het tegenovergestelde van een bear market. Bij een bull market is juist sprake van een opwaartse trend en een positief sentiment.

Buy Wall:

Een situatie waarin een grote limietorder is geplaatst om coins te kopen wanneer een cryptocurrency een bepaalde waarde bereikt. Deze methode kan door handelaren worden gebruikt om een bepaald sentiment in de markt te realiseren. Hierdoor zou dan worden voorkomen dat een bepaalde munt onder de gewenste koers duikt. Het risico bestaat namelijk dat de vraag het aanbod overtreft waardoor de koers juist zou kunnen zakken.

Burned:

Het burnen of verbranden van een coin is het volledig ontoegankelijk maken van een aantal coins. Hier kunnen tal van reden voor zijn, bijvoorbeeld om de koers van een munt op te drijven door de hoeveelheid beschikbare coins te verminderen.

Byzantine Generals’ Problem:

Een situatie waarin een gemeenschap geen consensus kan bereiken over een strategie of activiteit. De naam is afkomstig uit de wereld van het leger. Een groep generaals die een stad hebben omsingeld moeten beslissen of ze willen aanvallen of zich terug willen trekken. Elke generaal moet ermee instemmen om de voorgestelde actie uit te voeren. Is dat niet het geval, en ontbreekt de consencus, dan is de uitkomst ongewis.

In het geval van cryptocurrency, wanneer netwerkdeelnemers valse of onnauwkeurige informatie aan anderen geven over transacties die plaatsvinden, kan dit leiden tot netwerkstoringen.

Byzantine Fault Tolerance (BFT):

Byzantine Fault Tolerance of Byzantijnse fouttolerantie is het kenmerk dat een systeem definieert ten aanzien van het aantal toegestane fouten inzake het probleem van de Byzantijnse generaals (Byzantine Generals’ Problem). Het Byzantijns falen is de moeilijkste klasse van falen. Het kent geen beperkingen en doet geen veronderstellingen over het soort gedrag dat een node kan hebben.

Candles:

Een kandelaardiagram is een grafische techniek die wordt gebruikt om prijsveranderingen in de tijd weer te geven. Elke kaars biedt 4 informatiepunten: openingsprijs, slotprijs, hoog en laag. Ook wel kortweg “kaarsen” of ‘candles’ genoemd.

Cash:

Contant geld is een fysieke vorm van een valuta, zoals bankbiljetten of munten.

Centralized:

Een organisatiestructuur waarin een klein aantal knooppunten de controle heeft over een heel netwerk.

Central ledger:

Een grootboek bijgehouden door een gecentraliseerd bureau (zoals een bank) dat alle financiële transacties registreert.

Central Processing Unit (CPU):

Central Processing Unit, ook wel bekend als een processor of CPU, wordt gedefinieerd als het ‘brein’ van de computer en coördineert verschillende componenten die op een computer draaien. De kloksnelheid van de CPU wordt kortweg gemeten in gigahertz of GHz.

Change:

Bitcoin-transacties bestaan ​​uit inputs en outputs in een systeem genaamd ‘Unspent Transaction Output’. Wanneer je bitcoins verzendt, kun je ze alleen in een hele uitvoer verzenden en de rest wordt als wijziging teruggestuurd.

Chargeback:

Een verzoek van een creditcardmaatschappij aan een (detail)handelaar om het verlies van een frauduleuze of betwiste transactie goed te maken, waarbij de betaling of overboeking ongedaan wordt gemaakt nadat deze was geautoriseerd.

Chain split:

Een andere term die wordt gebruikt om een ‘fork’ te beschrijven (het opsplitsen van een coin in twee afzonderlijke coins.

Cipher:

De naam die wordt gegeven aan het algoritme dat informatie codeert en decodeert.

Circulating Supply:

De beste benadering van het aantal munten dat op de markt en in handen van het publiek circuleert. In veel gevallen zijn niet alle coins van een cryptovaluta verhandelbaar.

Cliënt:

Software die toegang heeft tot blockchain-transacties en deze kan verwerken op een lokale computer. Een veel voorkomende toepassing hiervan is een cryptocurrency-softwareportefeuille of wallet.

Close:

Dit verwijst naar de slotkoers; vergelijkbaar met dezelfde term die wordt gebruikt bij financiële markten.

Cloud Mining:

Vorm van het minen van cryptocoins waarbij de apparatuur voor het minen wordt gehuurd van bedrijven. Veel staan de fysieke miningfarms in landen met een zeer laaf energietarief waardoor het minen kostenefficient is. Voorbeelden van dergelijke landen zijn IJsland.

Coin:

Een coin is een cryptocurrency die onafhankelijk kan werken.

Coin Burn:

Een cryptocurrency bedrijf kan om verschillende redenen hebben om een Coin Burn toe te passen.

Meer weten over coin burning bij cryptocurrencies? Ga dan naar Wat is Coin Burn met voorbeelden.

Coinbase:

De term Coinbase verwijst vaak naar de exchange, maar als er wordt gesproken over een coinbase in relatie tot een cryptocurrency, dan duidt dat op een verplicht opgenomen transactie op een blok. De output geeft dan aan waar de beloning voor het minen naartoe moet worden gestuurd. In het Bitcoin-systeem heeft de coinbase een invoer van 100 bytes, waar berichten kunnen worden toegevoegd of kan worden gebruikt als een extra nonce.

Cold storage:

Bij cold storage worden de cryptocurrencies offline opgeslagen. De coins worden als het ware in een koelkast opgeslagen, dus zonder directe connectie met het internet. Dit maakt de opslag van digitale valuta extra veilig.

Cold Wallet:

Een cryptocurrency wallet welke niet is verbonden wordt ook een cold wallet genoemd. In veel gevallen maken beleggers en investeerders gebruik van zowel een cold wallet als een hot wallet. De hot wallet bevat dan de valuta waarmee veel wordt gehandeld.

Confirmations (Confirmaties):

Een confirmatie is de bevestiging van een correct uitgevoerde transactie met cryptocoins. Het decentrale karakter van de blockchain maakt het noodzakelijk dat verschillende nodes een transactie goedkeuren. Het vereiste aantal confirmaties (goedkeuringen) voor een transactie kunnen echter per digitale munt verschillen. In veel gevallen is dit afhankelijk van de omvang van de transactie.

Consensus Algoritme:

Een consensus algoritme is een proces wat wordt gebruikt om overeenstemming te bereiken over een enkele gegevenswaarde van gedistribueerde systemen zoals in een blockchain. Consensus algoritmen zijn ontworpen om een extreem hoge mate betrouwbaarheid te bereiken in een netwerk met meerdere knooppunten (nodes).

Voorbeelden van een consensus algoritme zijn bijvoorbeeld:

  • Proof of Work (PoW)
  • Proof of Stake (PoS)
  • Delegated Proof of Stake (DPoS)

Consortium Blockchain:

Een particulier beheerde blockchain waarin een consortium informatie deelt die niet direct beschikbaar is voor het publiek. Het bewuste consortium vertrouwt hierbij duidelijk op de onveranderlijke en transparante eigenschappen van de blockchain.

Correction:

Een correctie is een (meestal negatieve) omgekeerde beweging van ten minste 10% in een cryptocurrency of algemene markt, om te corrigeren bij over- of onderwaarderingen.

Co-Signer:

Een persoon, instelling of commerciële partij met gedeeltelijke toegang tot een wallet. In veel gevallen is er dus sprake van het uitbesteden van het beheer van de desbetreffende wallet.

Cryptoasset:

Cryptoassets maken gebruik van cryptografie, consensusalgoritmen, gedistribueerde grootboeken, peer-to-peer-technologie en / of slimme contracten om te functioneren als opslagmedium. Het kan dan gaan om de opslag van diverse zaken en is vaak niet gelimiteerd tot cryptocoins.

Crypto trading:

Het (ver)handelen van cryptocurrencies heet crypto trading. Het uiteindelijke doel is om de coins tegen een hoge waarde te verkopen en in te kopen tegen een lage waarde om zodoende een aantrekkelijke winst te realiseren.

Cryptocurrency (cryptogeld):

Cryptocurrency is de verzamelnaam van alle digitale munten die zijn gebaseerd op cryptografie. Zowel de bitcoin als de overige altcoins vallen hieronder.

Cryptography (cryptografie):

Cryptography (cryptografie) is de techniek die wordt gebruikt om gegevens versleuteld te verzenden. De achterliggende gedachte is dat derden die zich toegang verschaffen tot het kanaal of medium wat wordt gebruikt voor de gegevensoverdracht, niet kunnen achterhalen wat er is verzonden.

Cryptographic Hash Function:

Cryptografische hashes produceren een unieke hashwaarde van een van te voren gedefinieerd aantal tekens uit een transactie-invoer met een variabele grootte. Het SHA-256-algoritme is een voorbeeld van een cryptografische hashfunctie.

Crypto-jacking:

Cryptojacking is het ongeoorloofde gebruik van de computer van iemand anders om cryptocurrency te minen. Hackers doen dit door het slachtoffer te laten klikken op een kwaadaardige link in een e-mail die cryptomining-code op de computer laadt, of door een website of online advertentie te infecteren met een JavaScript-code. Deze code wordt automatisch uitgevoerd zodra deze in de browser van het slachtoffer is geladen.

Een Custodial:

Custodial verwijst het naar de opslag van sleutels (private keys) met betrekking tot een of meerdere wallets of exchanges. Het kan tevens een ander medium zijn wat gebruikt kan worden voor de opslag van dergelijke gegevens door de serviceprovider. In veel gevallen krijgt de feitelijke eigenaar van de keys een inlogaccount bieden.

Cypherpunk:

Een activist die pleit voor massale adoptie en gebruik van sterke cryptografische oplossingen en privacy-gerelateerde technologieën om sociale en politieke vooruitgang te bewerkstelligen.

DAG:

Directed Acyclic Graph wordt ook vaak afgekort tot DAG. Het is een technologie die zijn bekendheid te danken heeft aan IOTA en in mindere mate ook aan Nano. Kenmerkend bij het gebruik van deze technologie is de hoge transactiesnelheid en de relatief lage transactiekosten. In veel gevallen zijn de laatstgenoemde kosten nihil of praktisch nihil.

Dark Web:

Het dark web is een onderdeel van internet dat niet wordt geïndexeerd door zoekmachines en in de meeste gevallen niet vindbaar is op basis van een normaal webadres. In de meeste gevallen zijn websites die actief zijn op het dark web enkel benaderbaar via een ip-adres. Het dark web wordt veelal gebruikt voor criminele activiteiten. Zo’n 57% van de websites op het dark web verhandelt op een of andere manier illegale producten, variërend van creditcard nummers tot zero-day-hacks.

Date of Launch:

De ‘date of launch’ verwijst naar de datum waarop een ICO start met de verkoop van tokens welke zijn verbonden aan het onderliggende project.

Dead Cat Bounce:

Een tijdelijk herstel van de koers van een cryptocurrency na een eerdere, vaak forse terugval.

Decentraal:

Tegenover centralisatie staat decentralisatie. In tegenstelling tot het reguliere girale geldverkeer is er bij de cryptocurrencies zoals bitcoin sprake van een decentraal systeem. Hierbij spelen dus alle gebruikers een rol.

Distributed & Central Ledger (gedistribueerde en centraal grootboek):

Een distributed ledger is in de basis een database die onafhankelijk wordt bewaard en bijgewerkt door elke deelnemer (of knooppunt) in een groot netwerk. De distributie is uniek: de records worden niet door een centrale autoriteit (central ledger) via verschillende knooppunten gecommuniceerd, maar worden in plaats daarvan onafhankelijk geconstrueerd en bijgehouden door elk knooppunt.

Dat wil zeggen, elke afzonderlijke knoop (node) op het netwerk verwerkt elke transactie, komt tot zijn eigen conclusies en stemt vervolgens over die conclusies om er zeker van te zijn dat de meerderheid het eens is met de conclusies (consensus).

Decentrale applicaties (DApps):

Een type applicatie wat draait op een gedecentraliseerde netwerk, met veelal als doel het voorkomen van een single point of failure.

Gedecentraliseerd autonoom aanvankelijk muntaanbod (DAICO):

Een methode voor gedecentraliseerde financiering van projecten, waarbij ideeën van gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO’s) en initiële muntaanbiedingen (ICO’s) worden gecombineerd. Het geheel is een voorstel uit de koker van Vitalik Buterin, de oprichter en geestelijk vader van Ethereum. Het introduceert een vorm van governance in het ICO-proces, waardoor geldschieters kunnen stemmen voor de teruggave van hun geld als aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Gedecentraliseerde autonome organisaties (DAO):

Een bedrijf of organisatie wiens beslissingen elektronisch worden genomen door middel van een schriftelijke aanwijzing (lees: computercode) of door middel van een stemming onder haar leden. In wezen is het een systeem van gecodeerde regels die bepalen welke acties een organisatie zal ondernemen.

Decentrale uitwisseling (DEX):

Een peer-to-peer-uitwisselingssysteem waarmee gebruikers cryptocurrency en andere activa kunnen kopen en verkopen zonder dat er een (centrale) tussenpersoon bij betrokken is.

Decodering:

Het proces van het bewerken van gegevens die onleesbaar zijn gemaakt door middel van codering, waardoor het oorspronkelijk bericht dan wel de versleutelde data weer leesbaar is.

DeFi:

DEFI (gedecentraliseerde financiering) is het creëren van een ecosysteem van financiële instrumenten gebouwd op een blockchain. Het staat ook bekend als ‘open finance’. DeFi-apps bieden traditionele financiële diensten aan en herbouwen deze als een open vorm van dienstverlening zonder tussenkomst van derden.

Deflatie:

Verlaging van het algemene prijsniveau in een economie. Het kan ook verwijzen naar een deflatoir monetair beleid, zoals Bitcoin, als er sprake is van een onveranderlijke voorraad munten.

Gedelegeerde Proof-of-Stake (DPO’s):

Een consensusmechanisme waarbij gebruikers kunnen stemmen op afgevaardigden die blokken op de blockchain produceren. De stemmen zijn evenredig aan hun inzet. Het doel is om de efficiëntie en milieuvriendelijkheid van blockchain consensus protocollen te verhogen.

Diepte kaart:

Een grafiek die de koopverzoeken (biedingen) en de verkoopverzoeken (vraagt) plaatst op een grafiek, gebaseerd op limietorders. De grafiek toont het punt waarop de markt waarschijnlijk een transactie accepteert.

Derivaat:

Een contract dat zijn waarde ontleent aan de prestaties van een onderliggend actief product, index of rentetarief.

Derivatenmarkt:

Een publieke markt voor afgeleide producten, instrumenten zoals futures of opties, die zijn afgeleid van andere vormen van activa.

Deterministische portemonnee:

Een deterministische wallet is een systeem om te genereren waarbij gebruik wordt gemaakt van een vast startpunt, de seed. De seed stelt een gebruiker in staat om op een eenvoudige manier een back-up te maken en een wallet te herstellen zonder dat er andere informatie nodig is. In sommige gevallen kan het genereren van public keys mogelijk zijn zonder dat een private key bekend is. Seeds worden gegenereerd op een manier zodat het voor mensen leesbare woorden / tekens zijn.

Moeilijkheidsgraad:

Een relatieve maatstaf om de moeilijkheid van het minen van een blok mee aan te duiden. In Bitcoin wordt de moeilijkheidsgraad periodiek aangepast zodat miners meer hashing power nodig hebben om een nieuw blok succesvol te minen.

Digitale goederen:

Een immaterieel waardemiddel dat elektronisch wordt overgedragen (koop/verkoop) en een bepaalde waarde heeft of vertegenwoordigd.

Digitale valuta:

Digitale valuta, ook bekend als digitaal geld, elektronisch geld of elektronische valuta, is een soort valuta wat alleen in digitale vorm beschikbaar is. Door de aard van die producten is een directe overdracht mogelijk.

Digitale identiteit:

Digitale weergaven en opslag van persoonlijke gegevens zoals naam, adres, sofi-nummer en nog veel meer. Op de blockchain kan de digitale identiteit worden gedecentraliseerd en op een veilige manier worden gebruikt voor identiteitsverificatie.

Digitale handtekening:

Een digitale code die wordt gegenereerd door middel van versleuteling en die is toegevoegd aan een elektronisch verzonden document. Dit wordt gebruikt om de inhoud en de identiteit van de afzender te verifiëren.

Dildo:

In de niet-seksuele betekenis, is een dildo een lange groene of rode balk in een grafiek die de prijsveranderingen van een cryptocurrency laat zien, in verhouding tot de groene en rode kaarsen op prijs grafieken en tabellen.

Gedistribueerde consensus:

Collectieve overeenkomst tussen verschillende computers in een netwerk waardoor het gedecentraliseerd kan werken zonder centrale autoriteit.

Distributed Denial of Service (DDoS) -aanval:

Een cyber-aanval waarbij de dader probeert om een machine of netwerk of de bijbehorende resources onbereikbaar te maken. Ook het verstoren van diensten van een op het internet aangesloten computer of server valt hieronder. In veel gevallen zal een aanvaller trachten het bewuste systeem trachten zoveel mogelijk te belasten door het versturen van grote hoeveelheden die (requests), waardoor het systeem overbelast raakt en zichzelf onbereikbaar maakt. In een dergelijke situatie kunnen legitieme verzoeken niet meer worden gehonoreerd.

Distributed Ledger Technology (DLT):

De technologie die ten grondslag ligt aan gedistribueerde grootboeken. Deze term wordt het vaakst besproken in de context van zakelijke use-cases rond adoptie van gedistribueerde grootboektechnologie.

Gedistribueerd netwerk:

Een soort netwerk waarbij de rekenkracht en de data worden verdeeld over de knooppunten zonder centrale gegevenscentrum of een controlerende autoriteit.

Dolfijn:

Geuzennaam voor iemand die een gematigde hoeveelheid cryptocurrency bezit. Deze persoon komt niet in aanmerking om een ​​‘whale’ te zijn, maar is geëvolueerd van een vis / minnow.

Dominantie:

Dit staat ook bekend als BTC Dominance voor Bitcoin Dominance. Het is een index die de marktkapitalisatie van Bitcoin vergelijkt met de marktkapitalisatie van alle andere bestaande cryptocurrencies.

Double Spending (dubbel uitgeven):

Double spending (dubbele uitgaven) zijn een potentiële tekortkoming in een digitale cashregeling zoals cryptocurrencies, waarbij dezelfde digitale token(s) meer dan eens worden uitgegeven. In tegenstelling tot fysiek geld bestaat een digitaal token uit een digitaal bestand dat kan worden gedupliceerd of vervalst. Net als bij vals geld, leiden dergelijke dubbele uitgaven tot inflatie door een nieuw bedrag aan de gekopieerde valuta te koppelen dat voorheen niet bestond. Dit devalueert de valuta ten opzichte van andere monetaire eenheden of goederen en vermindert het gebruikersvertrouwen, evenals de circulatie en het behoud van de valuta. Fundamentele cryptografische technieken om dubbele uitgaven te voorkomen, terwijl de anonimiteit bij een transactie wordt behouden, zijn de zogenaamde blinde handtekeningen en, (met name in offline systemen) geheime splitsing.

DPoS:

DPoS staat voor Delegated Proof of Stake. Het gedelegeerd bewijs van inzet (Pos) is een consensusprotocol dat zorgt voor betrouwbare verificatie en goedkeuring van transacties in een blockchain. Als verlengstuk van het proof of stake-protocol, stelt DPoS blockchains in staat om netwerkparameters, zoals vergoedingsschema’s, blokintervallen, transactiegroottes, direct te wijzigen zonder een harde vork te creëren, als de gekozen afgevaardigden met een dergelijke wijziging instemmen. Door gebruik te maken van de deterministische selectie van blokproducenten kunnen DPoS-blockchains transacties binnen 1 seconde bevestigen.

Dump:

Het verkopen door een handelaar van alle in zijn of haar bezit zijnde cryptocurrencies. Deze strategie wordt vaak toegepast als gevolg van paniek naar aanleiding van een scherpe koersval.

Dumping:

Het bewust verkopen van grote hoeveelheden cryptocurrencies om de koers van een of meerdere coins onder druk te zetten en een koersval te realiseren.

Dust Transaction (stof transactie):

Een bijzonder kleine cryptocurrency transactie. Doordat de geringe omvang van de transactie wel een beroep doet op de rekenkracht van het netwerk, maar vrijwel geen waarde vertegenwoordigt, noemt men dit een ‘dust transaction’. Het kost in altijd meer dan de waarde die de transactie vertegenwoordigd. Vele dust transactions kunnen het netwerk langzamer maken en worden vaak gezien als een vorm van spam.

Dusting Attack:

Een ‘dusting attack’ (stofaanval) is een relatief nieuw soort kwaadaardige activiteit die door oplichters en hackers wordt gebruikt om de privacy van gebruikers van Bitcoin en andere cryptocurrency te belemmeren. Dit wordt gedaan door een beperkte hoeveelheid cryptocurrencie naar de persoonlijke wallet van het beoogde slachtoffer te sturen. Aanvallers sporen de transactionele activiteit van deze wallets op. Vervolgens voeren ze een gecombineerde analyse uit van verschillende adressen in een poging het bedrijf of de persoon achter elke wallet te identificeren. In veel gevallen wordt de aanval verdedigd door te stellen dat het deel uit maakt van een marketingactie.

DYOR:

Deze afkorting staat voor “Do Your Own Research”, kortom, doe zelf onderzoek en neem op basis van je eigen bevindingen een eventuele beslissing. De onderliggende gedachte is dat je niet blind af kunt gaan op hetgeen anderen zeggen of voorspellen.

ECDSA:

ECDSA, ook bekend als het Elliptic Curve Digital Signature Algorithm, is een versie van het veelgebruikte DSA-algoritme dat vergelijkbare beveiligingsniveaus kan bereiken met een kleinere sleutelgrootte. Het doet dit met behulp van elliptische curve-cryptografie, een cryptografietechniek met een openbare sleutel die halverwege de jaren 2000 is ontwikkeld. In plaats van de beveiliging te baseren op een groot geheel getal dat het product is van meerdere grote priemfactoren, gebruikt het een ECDLP (discreet logaritmisch probleem met elliptische curve). Deze versie van het DSA-algoritme wordt gebruikt voor het verifiëren van transacties via het Bitcoin protocol.

ELI5:

Dit betekent niks anders dan ‘leg het me uit alsof ik vijf jaar ben. Met andere woorden: een uitleg welke zo simple is dat zelfs een vijfjarige het kan snappen.

Enterprise Ethereum Alliance (EEA):

Een community welke bestaat uit onder andere Ethereum developers, startups en grote ondernemingen die samenwerken om Ethereum op een commerciele manier te exploiteren en te gebruiken als basis voor zakelijke applicaties. De Enterprise Ethereum Alliance-specificaties bieden open standaarden voor het ontwikkelen van grootschalige, interoperabele blockchain-implementaties.

Emission:

Emissie, ook bekend als emissiecurve, emissiesnelheid en emissieschema, is de snelheid waarmee nieuwe munten worden gemaakt en vrijgegeven. Naast de snelheid van het minen, verwijst het ook naar de manier van vrijgeven zoals het is voorgeschreven door de protocollen zoals die in de software (van bepaalde cryptocurrency) is beschreven.

ERC20-token:

ERC20 is een protocolstandaard die bepaalde regels en standaarden definieert voor het uitgeven van tokens op het Ethereum-netwerk. In ‘ERC20’ staat ERC voor Ethereum Request For Comments en staat 20 voor een uniek ID-nummer om deze standaard van anderen te onderscheiden.

ERC-721:

ERC-721-tokens verschillen van ERC-20-tokens in die zin dat ERC-721-tokens niet fungibel zijn. Dit betekent dat elk token uniek is en daardoor niet uitwisselbaar. RC staat voor Ethereum Request for Comments. Dit is geen technologie of platform, maar biedt technische begeleiding aan ontwikkelaars voor de realisatie van nieuwe toepassingen.

Vanaf december 2018 zijn er negen ‘Ethereum Requests for Comments: ERC-20, ERC-55, ERC-137, ERC-162, ERC-165, ERC-181, ERC-190, ERC-721 en ERC-1167. De Non-Fungible Token Standard is gemaakt door William Entriken, Dieter Shirley, Jacob Evans en Nastassia Sachs vanwege de ERC-20-interface promblematiek.

Escrow:

Escrow is een juridisch concept dat een financiële transactie beschrijft waarbij een geldbedrag wordt aangehouden door een derde partij. Het doel hiervan is om de veiligheid van het geldelijke deel van de transactie tussen twee partijen te garanderen.

Escrow-rekeningen kunnen vergoedingen bevatten die worden beheerd door agenten die de fondsen of activa aanhouden totdat zij de juiste instructies hebben ontvangen of totdat aan de vooraf bepaalde contractuele verplichtingen is voldaan. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht hoeft het niet altijd betrekking te hebben op een geldbedrag, ook andere waardevolle zaken zoals effecten, fondsen en andere activa kunnen in bewaring worden gegeven.

Ether:

Ether staat bekend als de brandstof voor de werking van het Ethereum-platform. Ether kan, net als andere digitale valuta, worden gebruikt om goederen en diensten te betalen. Maar het wordt ook gebruikt om de ontwikkeling van applicaties op het Ethereum-netwerk te ondersteunen. Vaak wordt het woord Ethereum gebruikt om zowel het netwerk als Ether weer te geven.

Ethereum Improvement Proposal (EIP):

Een Ethereum Improvement Proposal (EIP) is het document dat wordt gebruikt om de Ethereum-gemeenschap informatie te verstrekken over verzoeken om verbeteringen of voorgestelde upgrades voor het Ethereum-protocol. Het is gelijk aan de Bitcoin Improvement Proposals (BIP). Van dergelijke voorstellen wordt verwacht dat ze een beschrijving bevatten waarom de functie moet worden geïmplementeerd en een technische specificatie waarin wordt uiteengezet hoe de implementatie zal plaatsvinden..

Ethereum Virtual Machine (EVM):

De Ethereum Virtual Machine (EVM) is een krachtige virtuele sandbox-stack ingebed in elk volledig Ethereum-knooppunt, verantwoordelijk voor het uitvoeren van contract bytecode. Contracten worden meestal geschreven in talen van een hoger niveau, zoals Solidity, en vervolgens gecompileerd naar de bytecode van EVM.

Dit betekent dat de machinecode volledig geïsoleerd is van het netwerk, het bestandssysteem of andere processen van de hostcomputer. Elk knooppunt in het Ethereum-netwerk voert een EVM-instantie uit waarmee ze overeenstemming kunnen bereiken over het uitvoeren van dezelfde instructies.

Exchange:

Een handelsplatform voor cryptocurrency’s wordt ook wel een (crypto)exchange genoemd. Een dergelijk platform maakt het mogelijk om cryptocurrency’s te kopen en te verkopen. In tegenstelling tot een broker, beheert het platform de cryptocoins zelf.

Exchange Traded Fund (ETF):

Een exchange-traded fund (ETF) is een beleggingsfonds dat op beurzen wordt verhandeld, net als aandelen. Een ETF houdt activa zoals aandelen, grondstoffen of obligaties aan en werkt over het algemeen met een arbitragemechanisme dat is ontworpen om de handel dicht bij de intrinsieke waarde te houden, hoewel er soms afwijkingen kunnen optreden.

Faucet:

Een cryptocurrency faucet is de situatie waarbij kleine hoeveelheden cryptocurrencies worden uitgedeeld als een vorm van beloning voor het uitvoeren van kleine taken tijdens de lancering van een cryptocoin. Het is een vorm van het promoten van een nieuwe coin om mensen te mobiliseren zelf aan de slag te gaan met het minen van een munt.

Fiatgeld:

Onder fiatgeld worden de valuta verstaan binnen het reguliere geldverkeer, zoals de euro, dollar en het Britse pond.

Flippening:

De term Flippening werd in 2017 bedacht en verwijst naar de mogelijkheid dat de marktkapitalisatie van Ethereum (ETH) de marktkapitalisatie van Bitcoin (BTC) inhaalt. Daarom beschrijft de term het hypothetische moment in de toekomst waarop Ethereum de grootste cryptocurrency wordt door marktkapitalisatie..

Flipping:

Flipping is een term die voornamelijk in de Verenigde Staten wordt gebruikt om de aankoop van een inkomsten genererend activum te beschrijven en deze snel door te verkopen voor winst. Hoewel flipping van toepassing kan zijn op elk activum, wordt de term meestal toegepast op onroerend goed en beursintroducties.

FOMO “Fear Of Missing Out” (angst om iets te missen):

Fear Of Missing Out (FOMO) is een term die wordt gebruikt in een situatie waarin mensen bang zijn om niet op tijd te kunnen profiteren van een plotselinge waardestijging van een cryptocurrency. Door zich mee te laten slepen in de emotie en snel een aankoop te doen stijgt de koers vaak nog sneller.

Fork (vertakking/splitsing):

Een fork duidt op een permanente afscheiding van een huidige blockchain waardoor een nieuwe coin ontstaat. Er is dan sprake van een alternatieve operationele versie van een bestaande munt. Er kunnen verschillende redenen zijn voor een fork, maar vaak is er sprake van een van de volgende drie mogelijkheden:

  • Een 51 procent aanval
  • Een bug in de software
  • Een wijziging in de blockchain

Forking / Fork (Software):

Forking is het gebruiken van de broncode uit een open source softwareprogramma en een geheel nieuw programma te ontwikkelen. Forking is vaak het gevolg van een impasse in een open source-project dat zo onoverkomelijk is dat al het werk stopt. Een voorbeeld in Litecoin welke is ontstaan door een software fork van Bitcoin. Forking gebeurt meestal wanneer leden van het ontwikkelteam persoonlijke conflicten niet kunnen oplossen of geen consensus bereiken over de volgende stappen. Een fork kan ook optreden wanneer kernleden van een open source-ontwikkelingsteam besluiten geen gebruik te maken van user cases die andere leden van de ontwikkelingsgemeenschap belangrijk vinden.

FUD “Fear, Uncertainty, Doubt” (angst, onzekerheid en twijfel):

Een marketingstrategie die door een onderneming met een machtspositie wordt gebruikt om de concurrentie te verwarren en te slim af te zijn door het verspreiden van vaak incorrecte informatie. Het doel is vaak om bezorgdheid aan te wakkeren en de eigen positie daardoor te versterken. Dit is een vaak gebezigde praktijk bij cryptocurrencies. De term werd bedacht door Gene Amdahl nadat hij IBM verliet om Amdahl Corporation op te richten. Amdahl werd als volgt geciteerd: “FUD is de angst, onzekerheid en twijfel die IBM-verkopers in de hoofden van potentiële klanten wekken die mogelijk Amdahl-producten overwegen.” De term FUD (Fear, Uncertainty, Doubt) wordt daarnaast ook vaak gebruikt om te wijzen op de volatiliteit van de cryptomarkt.

Full node:

Een full node is een programma dat transacties en blokkades volledig valideert. Bijna alle volledige knooppunten helpen het (Bitcoin) netwerk ook door transacties en blokken van andere full nodes te accepteren, deze te valideren en ze vervolgens door te sturen naar de overige full nodes (volledige knooppunten). De meeste volledige knooppunten bedienen ook klanten door hen in staat te stellen hun transacties naar het netwerk te verzenden en door hen op de hoogte te stellen wanneer een transactie aan hun wallet is toegevoegd of wanneer er iets is gedebiteerd.

Fundamentele analyse (FA):

Een methode waarbij je de onderliggende waarde van een asset onderzoekt door te kijken naar technologie, team, groeivooruitzichten en andere indicatoren. Sommige beleggers en investeerders voeren een fundamentele analyse uit als onderdeel van hun investeringsstrategie.

Futures:

Een futures-contract is een gestandaardiseerde juridische overeenkomst om een bepaald goed of waardemiddel te kopen of te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs op een bepaald tijdstip in de toekomst. Futures verschillen van termijncontracten, die voor elke transactie kunnen worden aangepast en vrij verkrijgbaar zijn in plaats van op een beurs te worden verhandeld.

Gains (Winsten):

Winsten verwijzen naar een toename in waarde van een cryptocurrency door een stijging van de actuele koersen of de behaalde winst bij verkoop van assets.

Gas:

Een term die op het Ethereum-platform wordt gebruikt en verwijst naar een eenheid voor het meten van de rekenkracht van het uitvoeren van transacties of slimme contracten (smart contracts), of het starten van DApps in het Ethereum-netwerk. Het is de ‘brandstof’ van het Ethereum-netwerk.

Gaslimiet:

Een term die op het Ethereum-platform wordt gebruikt en die verwijst naar de maximale hoeveelheid gas die de gebruiker bereid is te besteden aan een transactie.

Gas prijs:

Een term die op het Ethereum-platform wordt gebruikt en die verwijst naar de prijs die men bereid is te betalen voor een transactie. Het instellen van een hogere gasprijs zal miners stimuleren om die transactie voorrang te geven boven andere.

Genesis block:

Genesis Block is de naam van het eerste blok Bitcoin dat ooit is gedolven en dus “Genesis” wordt genoemd. Het Genesis-blok vormt de basis van het hele Bitcoin-handelssysteem en is het prototype van alle andere blokken in de blockchain. In 2009 creëerde de bedenker van Bitcoin,

Satoshi Nakamoto, het Genesis Block. Dit blok staat sus symbolisch voor het handelen in bitcoins zoals we dat vandaag de dag kennen.

Gedistribueerd grootboek:

Gedistribueerde grootboeken zijn grootboeken waarin gegevens worden opgeslagen via een netwerk van gedecentraliseerde knooppunten. Een gedistribueerd grootboek hoeft niet noodzakelijkerwijs betrekking te hebben op een cryptocurrency en kan worden toegepast op tal van andere zaken.

Gold-backed cryptocurrency:

Een uitgegeven munt of token die een waarde van goud vertegenwoordigt. Eén gram goud kan bijvoorbeeld gelijk gesteld worden aan één munt. Deze gram goud wordt bewaard in een kluis en kan worden verhandeld met andere munthouders.

Grafische verwerkingseenheid (GPU):

De GPU, beter bekend als een grafische kaart, is de computerchip die 3D-afbeeldingen op computers mogelijk maakt. Alhoewel er op het eerste oog weinig relevantie is met cryptocurrencies, is het wel erg efficiënt gebleken voor het minen van cryptocurrencies.

Groepsmijnbouw:

Group mining is een andere benaming voor een mining pool. Het is een pool ofwel een groep cryptocurrency-miners die de beschikbare hardware combineren via een netwerk. Individueel dragen deelnemers bij aan de mining pool met de rekenkracht om het minen van een blok zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Als de pool succesvol is, krijgt de miningpool de beloning (tokens) toegekend. Deze beloning wordt vervolgens verdeeld op basis van de mate waarin de deelnemers hebben bijgedragen aan het minen. In sommige gevallen moeten individuele miners bewijs tonen om hun beloningen te ontvangen.

Gwei:

Gwei is een ethereenheid die staat voor gigawei, of liever gezegd 1.000.000.000 wei. Wei is de kleinste eenheid of de basiseenheid van ether. Je kunt aan wei denken zoals wat centen zijn voor de Euro of satoshis voor Bitcoin. De benamingen van ether volgen een meetsysteem dat lijkt op het metrische systeem. Elke benaming van ether heeft ook een speciale bijnaam die is gewijd aan individuen die de oprichting van Ethereum hebben beïnvloed. De basiseenheid wei is vernoemd naar Wei Dai. Terwijl een andere naam voor gwei een shannon is.

Hacking:

Hacking is het proces waarbij een kwaadwillende zich via illegale methodes toegang verschaft tot een computer of een computernetwerk. Er is hierbij een onderscheid te maken tussen het reguliere hacken en het ethische hacken. In het eerste geval gaat het de hacker(s) om belangrijke informatie buit te maken, netwerken te besmetten met kwaadaardige software of controle te krijgen over een computer of netwerk. In het geval van ethisch hacken is het de bedoeling om de veiligheid van een netwerk te testen en kwetsbaarheden aan te tonen om hierop actie te kunnen ondernemen.

Halving (halveren):

Halving is het halveren van de ‘block reward’, de beloning die miners krijgen na het succesvol minen van een volledig block. Dit verschilt per coin. In het geval van Bitcoin is dit vastgesteld op 210.000 blocks.

Hard cap:

Een hard cap is de financieringsdoelstelling van een ICO. Deze limiet zal niet worden overschreden en het behalen van het gestelde doel betekent dus dat er geen gelden meer worden geïnd. De hard cap weerspiegelt daarom ook de marktkapitalisatie (vandaar de marktwaarde) van een project nadat het de ICO-fase heeft voltooid. Als de hard-cap bijvoorbeeld 50 miljoen dollar was en is behaald, heeft het project ook een markt-cap van 50 miljoen dollar. Dit kan later veranderen als de tokens worden vrijgegeven en het project wordt verhandeld op een crypto-exchange.

Hard fork (Blockchain):

Een hard fork is een type protocolwijziging die alle voorheen ongeldige transacties valideert en alle eerder geldige transacties ongeldig maakt. Dit type fork vereist dat alle nodes en gebruikers upgraden naar de nieuwste versie van de forked protocol-software. In een situatie waarin sprake is van een hard fork, splitst een enkele cryptocurrency permanent in twee verschillende coins, wat resulteert in één blockchain die het oude protocol volgt en de andere die het nieuwste protocol volgt. Enkele voorbeelden zijn Bitcoin en Bitcoin Cash, of Ethereum en Ethereum Classic.

Hardware wallet:

Een hardwareportemonnee is een speciaal type bitcoin-portemonnee die de privésleutels van de gebruiker opslaat op een veilig hardwareapparaat zoals een USB-stick. Ze hebben grote voordelen ten opzichte van standaard softwarematige wallets: privésleutels worden vaak opgeslagen in een beschermd gebied van een microcontroller en kunnen niet via een tekstbestand vanuit het apparaat worden overgedragen.

Hash:

In de cryptografie verwijst het woord hash naar het resultaat wat wordt verkregen door een hashfunctie op basis van de input. Anders dan alleen de hash, kan de uitvoer ook worden aangeduid als hashwaarde, hashcode of samenvatting. Hash-functies zijn wiskundige algoritmen die een invoerwaarde van elke grootte omzetten naar een uitvoer (hash) met een vaste grootte. In de meeste gevallen bestaat de uitvoer uit een hexadecimaal getal. Dit betekent dat de hash vaak wordt aangeduid als een combinatie van cijfers (0 tot 9) en letters (a tot f).

Hash(ing):

Hashing is de techniek die kan worden gebruikt om een waarde te genereren die alleen kan worden gedecodeerd door de waarde ervan in een hashtabel op te zoeken. De tabel kan een array, database of andere gegevensstructuur zijn. Een goede cryptografische hashfunctie is niet-inverteerbaar, wat betekent dat het niet via reverse-engineering kan worden herleid tot de originele waarde. Deze methode garandeert een hoge veiligheid voor alle activiteiten op een blockchain.

Hashgraph:

Hashgraph is een relatief nieuwe oplossing voor het probleem van schaalbaarheid. Theoretisch zou het mogelijk zijn om 250.000 transacties per seconde te kunnen verwerken, terwijl het netwerk volledig decentraal blijft. Een groot nadeel aan de technologie is dat het in handen is van het bedrijf Swirlds en ze zijn voorlopig nog niet van plan dit toegankelijk te maken voor het grote publiek.

Hashrate:

De hashrate is de snelheid waarmee een computer een bewerking voltooit in de Bitcoin-code. De hashrate bepaalt dus de snelheid waarmee wiskundige vraagstukken kunnen worden opgelost en is dientengevolge verantwoordelijk voor de snelheid waarmee een block kan worden gemined.

Hierarchical Deterministic Wallet (HD Wallet):

HD is een afkorting van Hierarchical Deterministic. Alle HD-wallets gebruiken 12 masterkeys. Elke keer dat de seed aan het einde wordt toegevoegd door een teller, kan het worden gebruikt om schijnbaar onbeperkte nieuwe Bitcoin-adressen aan te maken. Deze adressen hebben een vaststaande structuur en zijnopeenvolgend. Omdat zo’n nieuw adres is afgeleid van één master-seed, is het maken van een backup het belangrijkste. Dat is dan ook de reden waarom het hiërarchisch deterministisch genoemd wordt.

Hidden Cap:

Een hidden cap is een onbekende (verborgen) limiet wat een team kan vragen tijdens de ICO. Het doel van zo’n verborgen plafond is om het speelveld gelijk te maken door kleinere investeerders geld te laten inbrengen, zonder dat de grote investeerders geen kennis hebben van de exacte limiet. Zou men dat wel weten, dan bestaat het risico dat kapitaalkrachtige investeerders hun investering gaan aanpassen.

HODL:

HODL is de afkorting voor Hold On for Dear Life. Kortweg betekent dit dat je vasthoudt aan de investering in cryptocoins, ondanks mogelijke sterke koersschommelingen.

Hosted wallet:

Een hosted (crypto) wallet is een digitale portemonnee waarin de private keys zijn opgeslagen. In ruil daarvoor zorgt de provider die dit type wallet host voor de back-up en beveiliging van de inhoud van de wallet. In vergelijking met andere crypto-wallets is een hosted wallet vergelijkbaar met een app voor een normale bankrekening. Je kunt altijd weer toegang krijgen tot je tegoed, zelfs als je het wachtwoord bent vergeten of je telefoon bent kwijtgeraakt. Andere soorten crypto wallets bieden deze mogelijkheid niet. Als je de toegang tot je inloggegevens of een apparaat waarop de wallet is geïnstalleerd, verliest, verlies je ook de daarbij horende tegoeden.

Hot wallet:

Een hot wallet is een tool waarmee een cryptocurrency-eigenaar tokens kan ontvangen en verzenden. In tegenstelling tot traditionele valuta’s zijn er geen speciale banken of fysieke portemonnees die kunnen worden gebruikt om cryptocurrencies veilig te bewaren. Crypto wallets zijn tools die vaak worden gebruikt (en verplicht zijn) om deze crypto-valuta op te slaan en te beschermen.

Hybride PoW / PoS:

Een hybride PoW / PoS maakt zowel proof-of-stake als proof-of-work als consensusverdelingsalgoritmen op het netwerk mogelijk. Deze aanpak heeft tot doel de veiligheid van PoW-consensus en de governance en energie-efficiëntie van PoS samen te brengen.

Hyperledger (Hyperledger Foundation):

Hyperledger is een overkoepelend project van open source blockchains en blockchain-gerelateerde tools die door de Linux Foundation in 2015 zijn gestart. Het doel is om de gezamenlijke ontwikkeling van op blockchain gebaseerde gedistribueerde grootboeken te ondersteunen.

Immutable (immutability):

Immutability betekent onveranderlijkheid. In de wereld van cryptocurrencies is een onveranderlijk object, een object waarvan de toestand niet kan worden gewijzigd nadat het is gemaakt. Deze onveranderlijkheid is een van de belangrijkste kenmerken van Bitcoin- en de blockchain-technologie. Onveranderlijke transacties maken het voor elke entiteit (bijvoorbeeld een overheid of bedrijf) onmogelijk om gegevens die op het netwerk zijn opgeslagen te manipuleren, te vervangen of te vervalsen. Aangezien alle historische transacties op elk moment kunnen worden gecontroleerd, maakt onveranderlijkheid een hoge mate van gegevensintegriteit mogelijk.

ICO:

Een ICO (Initial Coin Offering), ook wel een IPCO (Initial Public Coin Offering) genoemd, is een vorm van crowdfunding waarbij het publiek de mogelijkheid krijgt te investeren in een blockchain startup. De investering wordt beloond door de uitgifte van een van te voren vastgesteld hoeveelheid tokens die de investeerder ontvangt voor zijn of haar deelname.

IEO:

Een Initial Exchange Offering (IEO) is afhankelijk van het hebben van een exchange (of meerdere exchanges) als verkoopkanaal. Ontwikkelaars slaan de tokens van het project op en sturen deze naar de beurs, die de tokens vervolgens aan individuele belangstellenden verkoopt. Onder voorbehoud van de overeenkomst tussen de ontwikkelaars en de exchange, kunnen voorwaarden die traditioneel bij een ICO worden toegepast, ook op een IEO van toepassing worden verklaard. Deze voorwaarden omvatten het beperken van de bijdrage per individu en het hanteren van een vaste prijs per token.

Initiële tokenaanbieding (ITO):

Vergelijkbaar met ICO’s, maar de focus ligt op het aanbieden van tokens met bewezen (of onbewezen) intrinsieke waarde en nut in de vorm van software of gebruik in een ecosysteem.

Initiële premie-aanbieding (IBO):

Een initiële premie-aanbieding of IBO is de fase van het proces waarbij sprake is van een beperkte tijd waarmee een nieuwe cryptocurrency openbaar wordt gemaakt. Deze nieuwe currency wordt verspreid onder mensen die tijd en vaardigheden investeren om beloningen te verdienen in de nieuwe cryptocurrency, zoals het vertalen van documenten of het bezig houden met marketing. In tegenstelling tot een ICO waarbij jeactief coins kunt kopen, vereist een IBO meer mentale inzet van de ontvanger.

Instamine:

Een periode in de tijd, kort na de lancering, waarin een groot deel van het totaal aan munten of tokens in een gecomprimeerd tijdsbestek wordt gewonnen via mining en mogelijk ongelijk en snel wordt verdeeld onder beleggers.

Intermediary / Middleman:

Een persoon of entiteit die optreedt als tussenpersoon bij het tot stand komen van overeenkomsten of bij het uitvoeren van richtlijnen.

JOMO:

De tegenovergestelde staat van FOMO. JOMO staat voor “Joy of Missing Out”. Meestal wordt de term gebruikt door tegenstanders van cryptocurrencies die blij zijn dat ze niet betrokken zijn bij cryptocurrencies. Vaak wordt deze term gebezigd wanneer de prijzen dalen of een ICO met criminele intenties wordt onthuld.

KYC:

KYC begint een steeds belangrijker begrip in de cryptocoinwereld te worden. De afkorting staat voor ‘Know Your Customer’ en is met name bedoeld als methode om het witwassen van geld en de mogelijke financiering van terrorisme via cryptocurrencies tegen te gaan. Het principe komt erop neer dat een screening van de klant verplicht is voor elke Europese financiële instelling.

Lambo:

Afkorting voor Lamborghini, een exotische auto waar mensen vaak naar verwijzen in hun opwinding over het rijk worden met behulp van cryptocurrencies. Vaak gebruikt in cryptocurrency-gemeenschappen wanneer wordt gevraagd wanneer de prijzen opnieuw kunnen stijgen door te zeggen: “When Lambo?” Het wordt meestal gecombineerd met de uitspraak ‘When moon?’

Ledger / Grootboek:

Een grootboek is een geschreven of geautomatiseerd overzicht van alle transacties die een bedrijf heeft voltooid. Deze transacties worden in het grootboek op verschillende rekeningen geregistreerd. Deze lijst met accounts wordt meestal het rekeningschema genoemd. Grote bedrijven hebben meestal veel accounts in hun rekeningschema, terwijl kleinere bedrijven er misschien maar een paar hebben.

Leverage (Hefboomwerking):

Leverage is een investeringsmodel waarbij de handelaar slechts een fractie van de totale positiewaarde hoeft op te brengen. De initiële storting wordt gebruikt zodat de handelaar een veel grotere exposure krijgt. Wanneer een handelaar een positie opent, stort hij / zij een bedrag dat moet worden gebruikt om het verwachte resultaat te maximaliseren. Met andere woorden, de leverage (hefboomwerking) is het toegenomen vermogen om financiële instrumenten te kopen of verkopen. De hefboomwerking wordt uitgedrukt als een ratio, zoals 1: 2 of 1:50. Veel exchanges bieden de mogelijkheid aan om gebruik te maken van zo’n hefboom. Vaak betreft het een maximale factor van 30, maar een enkele exchange biedt ook een hogere hefboom aan, tot maximaal 100.

Lightning Network:

Het lightning network is een ‘two way’ microbetaalkanaal tussen gebruikers, waardoor ze transacties kunnen uitvoeren die normaal gesproken op de blockchain zouden plaatsvinden, maar nu dus buiten de reguliere blockchain om. Een microbetalingskanaal is een gespecialiseerde vorm van een regulier kanaal. Normaal gesproken wordt een deel van de blockchain afgesloten via een multi-handtekening of slim contract, dat vooraf is overeengekomen door de deelnemers. Het Lightning Network kan op die manier worden ingezet om de blockchain te ontlasten en om kettingtransacties uit te voeren tussen de verschillende cryptocurrencies.

Limit order:

Een limit order is een bepaalde manier van handelen in cryptocurrencies. Hierbij wordt een limiet gekoppeld aan een (nog) te plaatsen order. Zo is het bij een limit order mogelijk om het aantal coins dat je wilt kopen of wilt verkopen, te koppelen aan een vooraf ingestelde maximum hoeveelheid welke is gerelateerd aan de gewenste prijs. De order wordt pas effectief geplaatst als er een koper of verkoper is die aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Liquiditeit:

Het concept van liquiditeit heeft veel facetten en ze beïnvloeden de prijs van Bitcoin en andere cryptocurrencies. Een manier om liquiditeit te definiëren is het vermogen van een activum om te zetten in contant geld op aanvraag. Een andere definitie is dat de liquiditeit wordt bepaald door de eenvoud waarmee een investering in cryptocurrencies kan worden gedaan en diezelfde investering weer verkocht kan worden. In die zin heeft liquiditeit dus ook te maken met de voorwaarde dat er tijdens het kopen of verkopen geen kortingen of premies aan een waardemiddel (cryptocoin) zijn verbonden en dat het gemakkelijk is om de markt te betreden en te verlaten.

Long gaan:

Long gaan is het principe van het verdienen van geld door de stijging van de waarde van een cryptocoin. Een belegger die ‘long gaan’ tot zijn strategie heeft verheven, kiest bewust voor een investering op lange termijn in de verwachting dat dit meer rendement oplevert dat een korte termijn investering.

Mainnet:

Mainnet is de term die wordt gebruikt om te beschrijven wanneer een blockchain-protocol volledig is ontwikkeld en geïmplementeerd. Dit betekent in de praktijk dat cryptocurrency-transacties worden verstuurd, geverifieerd en geregistreerd op een distributed ledger (blockchain).

Voordat het mainnet van een blockchain-project wordt gelanceerd, wordt een Initial Coin Offering (ICO) of een Initial Exchange Offering (IEO) opgezet om fondsen te werven. Na het uitvoeren van bugfixes (en afhankelijk van de prestaties van het testnet), lanceert het team vervolgens de mainnet-versie van de blockchain, die (idealiter) volledig is geïmplementeerd en functioneel is.

Makers fee:

Voor een handelsorder wordt een ‘makers fee’ in rekening gebracht als de transactie niet onmiddellijk overeenkomt met de bestelling van een koper / verkoper in het orderboek. Deze transacties worden toegevoegd aan het orderboek, wat liquiditeit toevoegt. Een voorbeeld hiervan zijn limietorders die niet direct worden vervuld. In de meest simpele vorm is het dus de beloning voor het maken van een ‘trading order’.

Margin trading:

Margin trading is een zeer lucratieve vorm van het handelen in bijvoorbeeld cryptocoins. Bij deze handelstechniek maak je gebruik van het ‘leveragen’ waardoor je de winst bij een transactie kunt verdubbelen. Het tegenovergestelde is ook een risico, het kan namelijk ook verkeerd uitpakken waardoor je verlies twee keer zo groot is.

Margin call:

Een margin call (margestorting) is de eis van de cryptocurrency broker, dat een investeerder extra geld of effecten stort, zodat de rekening op de minimumwaarde wordt gebracht, de zogenaamde onderhoudsmarge. Een margin call betekent meestal dat een of meer van de effecten op de margin account in waarde is gedaald tot onder een bepaald punt.

Market cap / Marktkapitalisatie:

Binnen de blockchain-industrie verwijst de term marktkapitalisatie (of market cap) naar een metriek die de relatieve grootte van een cryptocurrency meet. Het wordt berekend door de huidige marktprijs van een bepaalde munt of token te vermenigvuldigen met het totale aantal in omloop zijnde munten. Als elke eenheid van een cryptocurrency bijvoorbeeld wordt verhandeld voor 10 euro en het circulerende aanbod gelijk is aan 50.000.000 munten, zou de marktkapitalisatie voor deze cryptocurrency 500.000.000 euro (500 miljoen euro) zijn.

Masternodes:

Een masternode is een server die in veel opzichten vergelijkbaar is met de manier waarop een gewone ‘node’ functioneert. Het verschil zit in de extra functionaliteiten van de masternode. Zo is een masternode in staat om transacties te anonimiseren, het wissen van transacties en het deelnemen aan governance en stemmen. Het werd aanvankelijk populair gemaakt door Dash om eigenaren van deze servers te belonen voor het onderhouden van een service voor de blockchain.

Max supply:

Het maximale aanbod (max supply) van een cryptocurrency verwijst naar het maximale aantal munten of tokens dat ooit zal worden gecreëerd. Dit betekent dat zodra de maximale voorraad is bereikt, er geen nieuwe munten zullen worden gewonnen, geslagen of op een andere manier zullen worden geproduceerd.

Merkle Root:

Aan elke transactie met cryptocoins is een hash gekoppeld. In een blok worden alle transactie-hashes in het blok zelf gehasht (soms meerdere keren – het exacte proces is complex) en het resultaat is de Merkle-root. Met andere woorden, de Merkle-root is de hash van alle hashes van alle transacties in het blok.

Merkle Tree:

Een boomstructuur in cryptografie, waarbij elk bladknooppunt wordt gelabeld met de hash van een gegevensblok en elk niet-bladknooppunt wordt gelabeld met de cryptografische hash van de labels van de onderliggende knooppunten. Hash-bomen zorgen voor een efficiënte en veilige verificatie van de inhoud van blockchains, aangezien elke wijziging zich naar boven voortplant, zodat verificatie kan worden gedaan door simpelweg naar de bovenste hash te kijken.

MicroBitcoin (uBTC):

1.Microbitcoin, ook wel bekend als de afkorting uBTC, is een miljoenste van een bitcoin of 0,000001 van een bitcoin.

2.Micro Bitcoin is tevens de naam van een relatief kleine cryptocoin. De munt heeft tot doel microbetalingen voor Bitcoin-houders aan te moedigen door een veilige en duurzame open source-gemeenschap en ecosysteem van gebruikers, ontwikkelaars en mijnwerkers te bieden door middel van een hardfork van de Bitcoin-blockchain.

Microtransactie:

Een bedrijfsmodel waarbij zeer kleine betalingen kunnen worden gedaan in ruil voor gangbare digitale goederen en diensten, zoals pagina’s van een e-boek of items in een game.

Mineable:

Sommige cryptocurrencies hanteren een systeem waarmee mijnwerkers kunnen worden beloond met nieuw gecreëerde cryptocurrencies voor het creëren van blokken door hun hash-kracht beschikbaar te stellen. Cryptocurrencies met het vermogen om nieuwe cryptocurrencies te genereren door middel van bevestiging (PoW), zouden gemined kunnen worden.

Het tegenovergestelde is ook mogelijk: sommige cryptocurrencies worden alleen gegenereerd via andere mechanismen, zoals jaarlijkse inflatie door ‘staking’. Deze cryptocurrencies zouden niet gemined kunnen worden.

Miners (mijnwerkers):

Bijdragers aan een blockchain die deelnemen aan het mijnbouwproces. Dit kunnen professionele mijnwerkers of organisaties zijn met grootschalige operaties, of hobbyisten die mijnbouwinstallaties thuis of op kantoor opzetten. Miners houden zich niet altijd uit puur idealistische motieven bezig met het minen, in veel gevallen zorgt de beloning voor het minen van een blok voor een extra motivatie. De blok reward ofwel de beloning voor het succesvol minen van een blok verschilt per cryptocurrency.

Mining / minen:

In cryptocurrency-netwerken is mining in feite de actie die nodig is voor de validatie van transacties. Voor deze inspanning verkrijgen succesvolle mijnwerkers (miners) een beloning in de vorm van cryptocurrency. Deze beloning verlaagt de transactiekosten door een aanvullende stimulans te creëren om bij te dragen aan de verwerkingskracht van het netwerk. De snelheid waarmee hashes worden gegenereerd, waardoor elke transactie wordt gevalideerd, is verhoogd door het gebruik van gespecialiseerde machines zoals FPGA’s en ASIC’s met complexe hashing-algoritmen zoals SHA-256 en Scrypt. Deze wapenwedloop voor goedkopere maar efficiënte machines bestaat sinds de dag dat de eerste cryptocurrency, bitcoin, werd geïntroduceerd in 2009.

Mijnbouwcontract:

Een andere term voor cloud mining, waarbij gebruikers online mijnbouwcapaciteit kunnen huren of investeren.

Mining pool:

Elke keer dat een cryptocurrency-transactie wordt verricht, is een cryptocurrency-miner verantwoordelijk voor zowel het verzekeren van de authenticiteit van informatie als het bijwerken van de blockchain met de transactie. Het mining-proces zelf wordt voltooid door een processor die de juiste software draait met als doel rekenkundig ingewikkelde wiskundige problemen op te lossen. Een mijnbouwpool biedt mijnwerkers (miners) een realistische kans op een consistente gedeelde beloning voor de geleverde inspanning.

Mijnbouwbeloning:

De beloning die voortvloeit uit het beschikbaar stellen van de rekenkracht van een computer voor het minen van cryptocurrencies. Deze rekenkracht is noodzakelijk voor het valideren en verwerken van transacties met cryptocoins. De beloningen noemen we mining rewards (mijnbouwbeloning) en zijn meestal een mix van nieuwe cryptocurrencies en transactiekosten.

Mining rig:

Mijnbouwinstallaties worden gedefinieerd als een of meer computers die speciaal zijn ontworpen om de blockchain te onderhouden via een proces dat bekend staat als “mijnbouw”.

Dit is het proces waarbij computerkracht wordt gebruikt om een complex wiskundig probleem op te lossen, informatie te bekijken en te verifiëren en een nieuw blok te creëren zodat de informatie aan de blockchain kan worden toegevoegd. Het opzetten van een mining rig vereist een forse investering vanwege de benodigde computerkracht. Mensen kopen platforms en betalen voor veel elektriciteit, zodat ze cryptocurrency kunnen verdienen door het minen. Omdat platforms speciaal voor mijnbouw zijn gebouwd, doen ze het werk sneller dan andere computers en kunnen ze feitelijk meer omzet genereren.

Minnow:

Een andere term die wordt gebruikt om een ‘fish’ te beschrijven. Ter verduidelijking: het is een handelaar die de status van ‘whale’ nog niet heeft bereikt.

Mixservice:

Een mixservice deelt elk transactiebedrag op in vele kleinere bedrag en verdeelt deze kleine bedragen over talloze wallets. Het traceren van elke cryptocoin transactie wordt hierdoor bijzonder lastig, omdat er te veel informatie over de oorspronkelijke input aanwezig is en er vaak te weinig tijd beschikbaar is voor een uitgebreide Bitcoin-analyse. Tegelijkertijd wordt alle informatie over dergelijke bewerkingen gecodeerd en automatisch verwijderd na 72 uur. Elke eigenaar van cryptocurrencies kan na bevestiging van een transactie ook direct alle gegevens die eerder waren opgeslagen handmatig verwijderen.

Ezelsbruggetjes:

Een geheugensteuntje of geheugenapparaat wat helpt bij het bewaren of onthouden van informatie in het menselijk geheugen. Mnemonics maken gebruik van uitgebreide codering en afbeeldingen alsmede specifieke tools om informatie te coderen op een manier waardoor een efficiënte opslag en retrieval mogelijk is. Mnemonics zorgen ervoor dat de originele informatie geassocieerd wordt met iets wat veel eenvoudiger is om te onthouden en te gebruiken.

Mnemonic phrase:

Mnemonische zinnen, ezelsbruggetjes of ‘seed sentences’ worden gedefinieerd als een geheime groep woorden die een wallet vertegenwoordigen. Bij opeenvolgend gebruik geven ze toegang tot de cryptocurrencies die erin zijn opgeslagen. “Mnemonic” betekent gewoon een geheugensteuntje om je te helpen om iets anders te onthouden. Een geheugensteuntje is kan bijvoorbeeld een groepswoord zijn, dat wordt aangemaakt wanneer een nieuwe wallet wordt aangemaakt om cryptocurrency op te slaan.

Als de computer waarop uw crypto-portemonnee draait, is overleden, verloren is gegaan of zelfs is gestolen, kunt je deze geheugensteun gebruiken om je wallet en dus je crypto’s weer toegankelijk te maken.

Mobile wallet:

De mobile wallet is een applicatie voor de smartphone elke vaak standaard is geïnstalleerd. Met de mobile wallet kun je de cryptocoins beheren en verhandelen. Een goed voorbeeld van een smartphone welke standaard is voorzien van een mobile wallet is de Samsung Galxy S.

Money Transmitter / Money Transfer License:

In de juridische terminologie van de Verenigde Staten is een geldtransmitter of geldtransferservice een zakelijke entiteit die geldtransferservices of betalingsinstrumenten aanbiedt, of het nu gaat om echte valuta, cryptocurrency of een andere waarde. Geldtransmitters in de VS maken deel uit van een grotere groep entiteiten die gelddienstbedrijven of MSB’s worden genoemd.

Mooning:

“Moon” of “mooning” is slechts, vaak door leken aangekondigde, forse koersstijging van een cryptocoin. Net als ‘HODL’ en andere jargontermen, is het gewoon een andere manier om iets vrij direct te zeggen. Het is ook geen term die je letterlijk moet nemen. Met andere woorden, “mooning” weerspiegelt meestal de overtuiging van investeerders, niet de beweging van de markt. Grote financiële verschuivingen worden zelden aangekondigd door iemand op Twitter, dus neem dergelijk uitspraken met een korrel zout.

Voortschrijdend gemiddelde convergentie divergentie (MACD):

In technische analyse is het een indicator van het momentum dat wordt berekend door het exponentieel voortschrijdend gemiddelde van 26 dagen van de prijs van een waardemiddel af te trekken van het exponentieel voortschrijdend gemiddelde over 12 dagen. Technische analisten berekenen een negendaags exponentieel voortschrijdend gemiddelde van de MACD om prijsbewegingen op te sporen en koop- en verkoopsignalen te bepalen.

Mt. Gox:

Mtgox of Mt. Gox was een van de eerste websites waar gebruikers konden deelnemen aan fiat-naar-bitcoin-uitwisseling (en vice versa). In 2014 werd Mt. Gox gesloten nadat ongeveer 850.000 bitcoin verloren of gestolen was verklaard. Mt. Gox is in 2006 opgericht door Jed McCaleb, die het vernoemde naar Magic: The Gathering Online Exchange, waar gebruikers de kaarten als aandelen konden gebruiken. Jed verkocht later Mt. Gox aan Mark Karpelès in 2011.

Multisig (meerdere handtekeningen):

Multisignature is een technologie om extra beveiligingen aan te brengen bij bitcointransacties. Het principe komt erop neer dat er een andere gebruiker nodig is om de transactie te ondertekenen voordat deze aan de blockchain kan worden toegevoegd.

Node (knooppunt):

Een node is een apparaat (lees: computer) op een blockchain-netwerk, dat is in wezen de kern van de blockchaintechnologie, waardoor het kan functioneren. Deze nodes zijn verspreid over een wijdverbreid netwerk en voeren een verscheidenheid aan taken uit. Elke cryptocurrency heeft zijn eigen nodes, waarbij de transactierecords van dat bepaalde token worden bijgehouden.

Netwerk:

Een netwerk verwijst naar alle knooppunten die op de een of andere manier zijn betrokken bij de werking van een blockchain op een bepaald moment.

Knooppunt:

Een blockchain bestaat uit datablokken. Deze blokken worden op nodes (knooppunten) opgeslagen (vergelijk het met kleine servers). Knooppunten kunnen elk type apparaat zijn (meestal computers, laptops of zelfs grotere servers). Knooppunten vormen de infrastructuur van een blockchain. Alle knooppunten op een blockchain zijn met elkaar verbonden en wisselen voortdurend de nieuwste blockchain-gegevens met elkaar uit, zodat alle knooppunten up-to-date blijven. Ze bewaren en verspreiden de blockchain-gegevens, dus theoretisch bestaat er een blockchain op alle knooppunten. Een volledig knooppunt (full node) is in feite een apparaat (zoals een computer) dat een volledige kopie van de transactiegeschiedenis van de blockchain bevat.

No-coiner:

Een no-coiner is iemand die geen cryptocurrency in zijn of haar beleggingsportefeuille heeft en ervan overtuigd is dat cryptocurrency in het algemeen zal falen.

Non-custodial:

Een non-custodial wallet is een gedecentraliseerde portemonnee, waarbij de klant de privésleutels bezit. De gebruiker krijgt een bestand met privésleutels en moet een ezelsbruggetje opschrijven waarmee hij zijn toegang tot zijn persoonlijke saldo kan herstellen. Als je dus over de privésleutels (private keys) beschikt, heb je volledige controle over het geld. Dit betekent in de praktijk dat je er zelf ook verantwoordelijk voor bent en niet de exchange.

Nonce:

Een nonce is een willekeurig getal dat slechts één keer kan worden gebruikt in een cryptografische communicatie. Het is vergelijkbaar met een nonce-woord, vandaar de naam. Het is vaak een willekeurig of pseudo-willekeurig nummer dat wordt uitgegeven in een authenticatieprotocol om ervoor te zorgen dat oude communicatie niet kan worden hergebruikt bij cyberaanvallen.

Off-Ledger Currency:

Een valuta die is gemaakt (geslagen) buiten het opgegeven blockchain-grootboek, maar wordt geaccepteerd door de community en wordt gebruikt.

Offline opslag:

Het opslaan van cryptocurrencies in apparaten of systemen die niet zijn verbonden met internet. Dit is bijvoorbeeld het geval bij het gebruik van een cold wallet.

On-Ledger Currency:

Een valuta die zowel op het blockchain-grootboek wordt geslagen als ook op het blockchain-grootboek wordt bijgehouden, zoals bitcoin.

Online opslag:

Het opslaan van cryptocurrencies in apparaten of systemen die zijn verbonden met internet. Online opslag biedt meer gemak maar ook een verhoogd risico op diefstal.

Men annuleert de andere bestelling (OCO):

Een one-cancels-the-other order (OCO) is het plaatsen van orders waarbij is afgesproken dat als de ene order wordt uitgevoerd, de andere order automatisch wordt geannuleerd. Een OCO-order combineert een stoporder met een limietorder op een geautomatiseerd handelsplatform. Wanneer de stop- of limietprijs is bereikt en de bestelling is uitgevoerd, wordt de andere bestelling automatisch geannuleerd. Ervaren handelaren gebruiken OCO-orders om het risico te beperken.

Open / Close:

De prijs waartegen een cryptocurrency opent in een bepaalde periode, bijvoorbeeld aan het begin van de dag versus de prijs waartegen een cryptocurrency sluit in een bepaalde periode (vaak aan het einde van de dag). Over het algemeen waren deze begrippen nuttiger op traditionele financiële markten omdat er vaste uren van de dag zijn waarop handel plaatsvindt. Met de komst van cryptocurrencies is er in feite geen sprake van openingstijden zoals op Wall Street, maar is het 24 uur per dag mogelijk om te handelen.

Open source:

De term open source verwijst vaak naar software waarbij de gebruiker in staat is om wijzigingen aan te brengen en te distribueren zonder dat hier de verplichting tot het bezitten van een licentie tegenover staat.

De term is ontstaan in de context van softwareontwikkeling om een specifieke benadering voor het maken van computerprogramma’s aan te duiden. Tegenwoordig duidt ‘open source’ echter een bredere reeks waarden, wat we ‘de open source-manier’ noemen. Open source projecten, producten of initiatieven omarmen en vieren principes van open uitwisseling, gezamenlijke deelname, snelle ontwikkeling van prototypes en transparantie.

Option:

Een contract dat de koper het recht, maar niet de verplichting, geeft om een ​​onderliggend waardemiddel of instrument te kopen of verkopen tegen een bepaalde vastgestelde prijs. Er zijn Amerikaanse en Europese opties, waarvan de eerste op elk moment vóór de vervaldatum kan worden uitgeoefend, en de laatste alleen op de vervaldatum.

Optiemarkt:

Een openbare markt voor opties, die de koper de mogelijkheid biedt om op of voor een bepaalde datum een ​​cryptocurrency te kopen of te verkopen tegen een nadrukkelijk vastgestelde prijs.

Oracles orakel:

Een blockchain-orakel is een externe informatiebron waarbij de enige functie het leveren van gegevens aan blockchains is. Met behulp van deze geleverde gegevens wordt het mogelijk om zogenaamde smart contracts op te stellen. Een smart is op de meest fundamentele manier te omschrijven als een zelfuitvoerend stuk code waarin alle voorwaarden zijn vervat. Smart contracten evalueren binnenkomende gegevens van een orakel en initiëren een stroom van uitvoering, afhankelijk van de ontvangen informatie.

Orphan / Wees:

Een geldig blok op de blockchain dat geen deel uitmaakt van de hoofdketen. Ze kunnen ontstaan ​​wanneer twee miners op vergelijkbare tijden blokken produceren of deze worden veroorzaakt door een aanvaller die probeert transacties ongedaan te maken. Dit wordt ook wel een ‘vrijstaand blok’ genoemd.

Overbought:

Wanneer een cryptocurrency in de loop van de tijd door steeds meer beleggers is gekocht, met een prijs die voor een langere periode stijgt, ontstaat een bijzondere situatie. Wanneer dit zonder enige gerechtvaardigde reden gebeurt, wordt de cryptocurrency als overbought beschouwd en wordt een verkoopperiode verwacht.

Oversold:

Dit is een cryptocurrency die in de loop van de tijd door steeds meer investeerders is verkocht, tegen een prijs die voor een langere periode daalt. Wanneer dit zonder enige gerechtvaardigde reden gebeurt, wordt de cryptocurrency als ‘oversold’ beschouwd en wordt een periode van kopen verwacht.

Over the Counter (OTC):

Over-the-counter wordt gedefinieerd als een transactie die buiten een beurs plaatsvindt, vaak peer-to-peer via privé-transacties. In rechtsgebieden waar exchanges niet zijn toegestaan ​​of waar verhandelde bedragen de markten zullen beïnvloeden, zullen handelaren de OTC-route volgen.

PoS:

PoS (Proof of Stake of in het Nederlands, bewijs van inzet), is het consensusalgoritme dat door cryptocurrencies wordt gebruikt om blokken te valideren. Het systeem werd aanvankelijk voorgesteld in 2011 en de eerste cryptocurrency om het te gebruiken was Peercoin in 2012. De belangrijkste voordelen zijn de energie-efficiëntie en grotere mate van veiligheid. In de huidige situatie wordt het gebruikt om het belang in een coin te koppelen aan de miningcapaciteit. Met andere woorden: bezit je van een coin veel tokens dan is je miningcapaciteit ook groter.

PoW:

Een PoW (Prof of Work) is in de meest letterlijke zin het bewijs van geleverd werk. Het is een hoeveelheid data, vaak het resultaat van een willekeurig proces met een lage waarschijnlijkheid, zodat er veel ‘trial and error’ nodig is om een geldig PoW te kunnen genereren. Bitcoin maakt gebruik van het Hashcash-PoW-systeem. Het koppelt de beschikbare rekenkracht van de miningcomputer aan de mining capaciteit.

Pair:

Pair trading is een marktneutrale handelsstrategie waarbij twee sterk gecorreleerde financiële activa worden gekocht en verkocht – zoals twee ETF’s, aandelen, grondstoffen of cryptocurrencies. Dit wordt veelal gedaan met het oog op de te behalen winsten wanneer de longpositie meer in waarde stijgt dan de shortpositie in waarde daalt.

Pair trading:

Pair trading is een marktneutrale of niet-directionele handelsstrategie, wat betekent dat er winsten kunnen worden gerealiseerd, ongeacht de vraag of de markt aan het stijgen of aan het corrigeren is. Pair trading is daarom een uitstekende handelsstrategie voor de zeer volatiele cryptoasset-markten, waar de markt binnen enkele maanden gemakkelijk met 50 procent kan dalen of stijgen.

Paper Wallet:

Een paper wallet werd vaak gebruikt als voorloper van de digitale wallet – zowel de softwarematige variant als de harware wallet – maar is een verouderde en onveilige methode om bitcoin en andere cryptocurrencies op te slaan. De paper wallet was veel in gebruik in de periode van 2011 tot 2016. De werkwijze kenmerkt zich door een enkele privésleutel en bitcoin-adres, meestal gegenereerd door een website, op papier te printen. Deze methode heeft een groot aantal nadelen en mag daarom niet meer worden gebruikt..

Peer to Peer (P2P):

Peer-to-peer (vaak afgekort als P2P) is een gedistribueerde netwerk- of computerarchitectuur die taken of workloads verdeelt over verschillende computersystemen (die elk als een individuele peer fungeren). P2P-netwerken kunnen worden gebruikt om alle soorten digitale gegevens te delen, inclusief cryptocurrencies.

In een P2P-netwerk kan naar elke peer worden verwezen als een knooppunt, en het collectieve werk van deze knooppunten is wat het systeem in stand houdt. In deze context fungeert elk knooppunt (peer) zowel als een client als als een server in relatie tot andere knooppunten. Dit betekent dat alle peers dezelfde rol spelen en digitale data ontvangen en verzenden.

Permissioned Ledger:

Beveiligde grootboeken zijn blockchain-netwerken waarvoor toegang vereist is. In deze blockchain-typen loopt een controlelaag bovenop de blockchain die de acties regelt die door de deelnemers worden uitgevoerd. Niet elke deelnemer is gerechtigd om dit te doen, specifieke toestemming is vereist. Dit type blockchains werken daardoor heel anders dan die van private en publieke blockchains. Ze zijn ontworpen om te kunnen profiteren van de voordelen van de reguliere blockchains zonder het autoriteitsbeginsel van een gecentraliseerd systeem op te offeren.

Phishing:

Een techniek die door hackers wordt gebruikt om een mogelijk slachtoffer te verleiden om belangrijke gegevens te delen. In veel gevallen wordt een slachtoffer misleidt om een website te bezoeken die visueel identiek is aan een vertrouwde website. Dit kan bijvoorbeeld de website van een bank zijn. De scammer zal op deze manier proberen om inloggegevens te achterhalen en zo misbruik te maken. Bekende voorbeelden van phising zijn de zogenaamde phishing-emails waarbij de gebruiker wordt verleid om op een link te klikken.

Platform:

Een veelal digital system waar handelaar cryptocoins kunnen kopen en verkopen. In de volksmond wordt vaak gesproken over exchanges, een platform is echter slechts een onderdeel van de feitelijke exchange.

Ponzi Scheme:

Een Ponzi-scheme is een vorm van oplichterij waarbij veel hoge rendementen worden belooft met weinig risico voor investeerders. Deze oplichtingspraktijk genereert een zeer fors rendement voor vroege investeerders door nieuwe investeerders te werven. Dit is vergelijkbaar met een piramidespel, omdat beide gebaseerd zijn op het gebruik van nieuwe investeerdersfondsen om de eerdere financiers te betalen.

Zowel Ponzi-schema’s als piramidespelen hebben hetzelfde probleem: zolang er genoeg nieuwe aanwas is, zal er geen probleem zijn. Stopt de aanwas van nieuwe deelnemers, of zijn er niet genoeg nieuwe deelnemers te vinden, dan droogt de geldstroom naar de oudere investeerders snel op en wordt het geheel snel ontmaskerd.

Portfolio:

De gehele verzameling cryptocurrencies of crypto gerelateerde waardemiddelen welke door een person of een investeringsbedrijf worden aangehouden.

Pre-mine:

Een pre-mine is de situatie waarin een ontwikkelaar een bepaald bedrag aan valuta toewijst aan een bepaald adres, vaak van een exchange, voordat de munt wordt vrijgegeven om te verhandelen. Dit wordt vaak gedaan op basis van de redenering dat ze moeten betalen voor bepaalde functies, zoals het opnemen van de munt op een exchange en de ontwikkeling van kernfuncties zoals block explorers. Dit proces wordt vaak geassocieerd met de zogenaamde ‘pump-and-dump schemes’.

Pre-sale:

Een pre-sale is een praktijk waarbij activa vóór een geadverteerde verkoopdatum beschikbaar worden gesteld voor aankoop aan geselecteerde klanten. Deze voorverkoop betreft in de meeste gevallen investeringen van particuliere bedrijven in producten die nog in ontwikkeling zijn. Dit is ook een manier voor bedrijven om geld te verzamelen dat ze kunnen gebruiken om het project te financieren.

Privacy coin:

Een privacycoin is, zoals de naam al aangeeft, een cryptocurrency waarbij de gegevens over de gebruikers wordt verborgen. Sommige cryptocoins slaan informatie zoals gebruikersidentiteiten, locatie en portefeuillesaldi op waardoor de privacy van de gebruiker niet altijd gewaarborgd is. Hoewel privacymunten dezelfde blockchain-technologie gebruiken als andere cryptocurrencies, gebruiken ze verschillende methoden om afzenders en ontvangers tijdens transacties te beschermen.

Privacymunten zijn ontwikkeld om de gebreken van andere cryptocurrencies, zoals Bitcoin, aan te pakken. Hoewel Bitcoin openbare sleutels gebruikt, die niet kunnen worden gekoppeld aan de feitelijke identiteit, worden alle transacties geregistreerd in een openbaar grootboek. Hierdoor is het mogelijk om transactiegegevens te traceren, zoals de bedragen en de herkomst van de Bitcoins.

Private key (privé sleutel):

Samen met de public key zorgt de private key ervoor dat transacties ondertekend kunnen worden en dus geldig zijn.

Privésleutel / geheime sleutel:

Een privésleutel is een klein stukje code dat wordt gecombineerd met een openbare sleutel om algoritmen te activeren voor het versleutelen en ontsleutelen van tekst. Het wordt gemaakt als onderdeel van openbare sleutelcryptografie tijdens asymmetrische sleutelcodering en wordt gebruikt om een bericht te decoderen en om te zetten in een leesbaar formaat. Openbare en privésleutels zijn gekoppeld voor veilige communicatie, zoals e-mail.

Proof-of-Authority (PoA):

Proof of Authority (PoA) is een gewijzigde vorm van Proof of Stake (PoS) waarbij in plaats van een inzet met de geldwaarde, de identiteit van een validator de rol van inzet vervult. In deze context betekent identiteit de correspondentie tussen de persoonlijke identificatie van een validator op het platform met officieel uitgegeven documentatie voor dezelfde persoon, d.w.z. de zekerheid dat een validator precies is wie die persoon vertegenwoordigt..

Proof-of-Burn (PoB):

Proof-of-Burn is een van de verschillende algoritmen voor consensusmechanismen die door een blockchain-netwerk worden geïmplementeerd om ervoor te zorgen dat alle deelnemende knooppunten overeenstemming bereiken over de ware en geldige toestand van het blockchain-netwerk. Dit algoritme is geïmplementeerd om de mogelijkheid van dubbele uitgifte van cryptocurrency-munten te voorkomen. Het bewijs van het burningsprocess volgt het principe van het “verbranden” van de munten die in het bezit zijn van de miners.

Proof-of-Developer (PoD):

Proof of Developer of PoD is elke verificatie die het bewijs levert van een echte, levende softwareontwikkelaar die een cryptocurrency heeft gemaakt. PoD’s worden gebruikt bij het lanceren van nieuwe cryptocurrencies om te voorkomen dat een anonieme ontwikkelaar geld verzamelt en steelt zonder daadwerkelijk een werkbare cryptocurrency te bieden.

Proof-of-Stake (PoS):

Een blockchain-consensusmechanisme waarbij de maker van het volgende blok wordt gekozen via verschillende combinaties van willekeurige selectie en rijkdom of leeftijd van ingezette munten of penningen. * zie Proof-of-Work (PoW).

Proof-of-Work (PoW):

Proof of Stake (PoS) -concept stelt dat een persoon bloktransacties kan minen of valideren op basis van het aantal munten dat hij of zij bezit. Dit betekent dat de mining power afhankelijk is van het aantal coins dat men in bezit heeft. Het proof of stake concept is gemaakt als alternatief voor de tegenhanger: het proof of work (PoW) concept, voornamelijk om inherente problemen in de laatste aan te pakken. Wanneer een transactie wordt gestart, worden de transactiegegevens in een blok met een maximale capaciteit van 1 megabyte geplaatst en vervolgens gedupliceerd over meerdere computers of knooppunten op het netwerk. De knooppunten zijn het administratieve orgaan van de blockchain en verifiëren de legitimiteit van de transacties in elk blok.

Protocol:

De set regels die interacties op een netwerk definiëren, meestal met consensus, transactievalidatie en netwerkparticipatie op een blockchain.

Pseudoniem:

Van een pseudoniem is sprake als je niet direct kunt achterhalen wie een transactie heeft uitgevoerd. Het is in de meest letterlijke zin het gebruik maken van een valse naam. Bij transacties met cryptocurrencies is er bijna altijd sprake van een pseudoniem. Het gebruikte adres is namelijk niet direct te herleiden tot een natuurlijk persoon. Volledig anoniem is het niet altijd, met de nodig moeite is alsnog de identiteit van een verzender of ontvanger te achterhalen.

Public Adress:

Een cryptocoin-adres, is een reeks van 26-35 alfanumerieke tekens, dat een mogelijke bestemming voor een cryptocoin-betaling vertegenwoordigt. Adressen kunnen gratis worden gegenereerd door elke gebruiker van cryptocoin. Net als e-mailadressen kun je cryptocoins naar een persoon of bedrijf sturen door gebruik te maken van een public adress. In tegenstelling tot e-mailadressen hebben mensen echter veel verschillende Bitcoin-adressen en om privacy- en veiligheidsredenen moet voor elke transactie een uniek adres worden gebruikt. De meeste software en websites helpen hierbij door elke keer dat je een factuur of betalingsverzoek aanmaakt, een geheel nieuw adres te genereren.

Public blockchain:

Een blockchain welke toegankelijk is zonder nadrukkelijke toestemming. Iedereen kan lid worden van het netwerk en binnen de blockchain lezen, schrijven of deelnemen. Een openbare blockchain is gedecentraliseerd en heeft geen enkele entiteit die het netwerk beheert. Gegevens op een openbare blockchain zijn veilig omdat het niet mogelijk is om gegevens te wijzigen of te verwijderen nadat ze zijn gevalideerd op de blockchain. Bitcoin en Ethereum zijn bekende voorbeelden van een openbare blockchain.

Public key (publieke sleutel):

Een van de twee sleutels die worden gebruikt in cryptografie met openbare sleutels, openbaar gemaakt door de ontvanger van gecodeerde gegevens en meestal gebruikt om gegevens te coderen en om digitale handtekeningen te verifiëren.

Voor het gebruik in algemeen zin, is de definitie anders. Public key cryptography gebruikt twee wiskundige sleutels die gerelateerd zijn. Een bericht dat met één sleutel is versleuteld, kan alleen met de andere gerelateerde sleutel worden ontsleuteld. Dit begrip staat in contrast met traditionele cryptografie, nu symmetrische cryptografie genoemd, die voor encryptie dezelfde sleutel gebruikt als voor decodering..

Pump and Dump (pompen en dumpen):

Van ‘pump and dump’ is sprake als een digitale munt, vaak een relatief lage waarde, massaal wordt aangekocht. Deze munt wordt vervolgens, nadat deze door het genereren van veel publiciteit een bepaalde waarde heeft gekregen, weer net zo snel verkocht. Het is een onethische, maar lucratieve manier, om dankzij koersmanipulatie grote winsten te behalen.

QR Code:

Een QR-code (afkorting van “quick response” -code) is een type streepjescode die een matrix van punten bevat. Het kan worden gescand met een QR-scanner of een smartphone met ingebouwde camera. Eenmaal gescand, zet software op het apparaat de puntjes in de code om in cijfers of een reeks tekens. Als je bijvoorbeeld een QR-code scant met uw telefoon, wordt er mogelijk een URL geopend in de webbrowser van uw telefoon. De QR-code kan daarnaast ook aanvullende informatie bevatten over het bewuste product.

Quantum computing:

Quantumcomputers zijn machines die de eigenschappen van kwantumfysica gebruiken om gegevens op te slaan en berekeningen uit te voeren. Dit kan zeer voordelig zijn voor bepaalde taken waar ze zelfs de beste supercomputers enorm zouden kunnen overtreffen. Klassieke computers, waaronder smartphones en laptops, coderen informatie in binaire “bits” die 0 of 1 kunnen zijn. In een kwantumcomputer is de basiseenheid van geheugen een kwantumbit of qubit.

Raiden Network:

Het Raiden-netwerk is een off-chain schaalbare oplossing voor het uitvoeren van betalingsopdrachten op de Ethereum-blockchain. Het is Ethereum’s versie van het Lightning-netwerk van Bitcoin, dat betalingen mogelijk maakt op een directe, goedkope, schaalbare en privacybewuste manier.

Het Raiden-netwerk maakt veilige overdracht van tokens tussen deelnemers mogelijk zonder dat er wereldwijde consensus nodig is. Dit wordt bereikt door middel van digitaal ondertekende en door een hash vergrendelde overdrachten, balansbewijzen genoemd, volledig onderpand door eerder opgezette deposito’s op de blockchain. Dergelijke betalingskanalen maken praktisch onbeperkte bidirectionele overdrachten tussen twee deelnemers mogelijk, zolang het nettototaal van hun overboekingen de gestorte tokens niet overschrijdt. Deze overdrachten kunnen onmiddellijk worden uitgevoerd en zonder enige betrokkenheid van de daadwerkelijke blockchain zelf, behalve een eerste eenmalige on-chain creatie en een uiteindelijke sluiting van het kanaal.

Replicated Ledger:

Een replicated ledger is een kopie van een gedistribueerd grootboek in een netwerk dat wordt gedistribueerd naar alle deelnemers in een netwerk van een cryptocurrency. Dit is erg handig om alle geregistreerde gedigitaliseerde informatie of gegevens te delen met alle deelnemers aan cryptocurrency in een netwerk. Een enkele kopie delen met een wereldbol is riskant en ongewenst, daarom is het een gerepliceerde kopie te gebruiken om alle gedigitaliseerde informatie met hun deelnemers te delen. Het deelt dezelfde echte recordinformatie voor hun deelnemers om volgens records de juiste beslissing op het juiste moment te nemen..

Rank:

De relatieve positie van een cryptocurrency op basis van de marktkapitalisatie op een bepaald moment.

Regtest:

Regtest is een private blockchain met dezelfde regels en hetzelfde adresformaat als een testnet, maar er is geen wereldwijd p2p-netwerk om verbinding mee te maken.

Aangezien mainnet-munten waarde hebben en testnet / regtest-munten niet, onderscheiden ze zich door verschillende voorvoegsels. Mainnet-adressen beginnen met “1”, “3” of “bc1”, testnet / regtest-adressen beginnen met “m”, “n”, “2” of “tb1”. Onthoud dat testnet / regtest-adressen geen waarde hebben, dus het is belangrijk om het verschil te leren! Wallets kunnen het verschil detecteren, maar er zijn gevallen bekend waarin mensen voor de gek werden gehouden om testnet-munten te accepteren als ware het echte cryptocoins!

REKT:

Rekt wordt gedefinieerd als volledig vernietigd en geruïneerd. In cryptocurrency zou het totale financiële schade betekenen. Het is een opzettelijke spelfout van ‘gesloopt’. Rekt is afkomstig uit de gaming wereld en betekent dat iemand zwaar werd verslagen door een tegenstander. In cryptocurrency termen wordt rekt meestal gebruikt wanneer een persoon veel geld verliest..

Reverse Indicator:

De benaming voor de handelaar die je als voorbeeld zou moeten nemen om exact het tegenovergestelde te doen van wat hij of zij voorspelt. Het is de benaming voor het type handelaar wat er altijd naast zit als het gaat om het voorspelling van prijsontwikkelingen.

Ring Signature:

In cryptografie is een ring signature (ringhandtekening) een soort digitale handtekening die kan worden uitgevoerd door elk lid van een groep gebruikers met cryptografische sleutels. Een transactiebericht ondertekend met een ringhandtekening wordt geverifieerd door iemand in een bepaalde groep mensen, zonder de openbare sleutel (of identiteit) van de afzender, ontvanger, de ondertekenaar of een van de andere leden van de groep te onthullen, terwijl ook het transactiebedrag geheim blijft.

ROI:

ROI staat voor ‘Return On Investment’. Het is het punt waarop de investering is terug verdiend na aftrek van de kosten.

Relative Strength Index (RSI):

Relative Strength Index (afkorting: RSI) is een van de meest gebruikte methodes op het gebied van technische analyse van verhandelbare waardemiddelen zoals cryptocurrencies. Het werd in juni 1978 door Welles Wilder geïntroduceerd en de berekening ervan wordt in detail uitgelegd in zijn boek New Concepts in Technical Trading System. Met behulp van deze methode wordt de snelheid en omvang van prijsbewegingen van een waardemiddel gemeten en geanalyseerd. RSI vergelijkt de omvang van gemiddelde winsten en gemiddelde verliezen om conclusies over de sterkte en zwakte ervan te trekken over een vooraf bepaalde tijdsperiode..

Satoshi (SATS):

Het kleinste verhandelbare deel van een bitcoin. In absolute termen is een Satoshi het equivalent van 0.00000001 BTC

Satoshi Nakamoto:

De naam Satoshi Nakamoto is een alias die wordt gebruikt door de persoon of entiteit die Bitcoin heeft gemaakt om de ware identiteit te verbergen. Hij beweert Japans te zijn, geboren op 5 april 1975 en woonachtig in Japan, maar mensen betwijfelen dit vanwege zijn beheersing van de Engelse taal en zijn voorkeur voor werktijden die meer in overeenstemming zijn met de Britse tijdzone dan Azië. Satoshi is een Japanse jongensnaam wat ‘iemand met een verstandige afkomst’ betekent en hij wordt dus verondersteld een man te zijn.

Scam coin:

Een scam coin is een digitale munt die is gecreëerd is om enkel de bedenker ervan te laten profiteren in financiële zin.

Schaalbaarheid:

Binnen de cryptogemeenschap neemt het begrip schaalbaarheid een belangrijke positie in. Van schaalbaarheid is sprake als het netwerk in staat is om bij een grote belasting nog steeds optimaal te functioneren. Problemen met de schaalbaarheid kunnen ertoe leiden dat transacties meer tijd in beslag nemen en dat de kosten van het netwerk hoog oplopen. Dergelijke factoren kunnen de koers van een coin in negatieve zin beïnvloeden.

Scrypt:

Een alternatief proof-of-work (PoW) -algoritme voor SHA-256, wat gebruikt wordt bij het minen van bitcoins. Scrypt-mining is meer afhankelijk van de omvang van het geheugen in een computer, dan van pure CPU-kracht, met als doel het voordeel dat ASIC’s hebben te verminderen en daarmee de netwerkparticipatie en energie-efficiëntie te vergroten.

Second-Layer Solutions:

Second-Layer Solutions is een set oplossingen die bovenop een openbare blockchain is gebouwd. De reden hiervoor is om de relevante blockchain schaalbaarder en efficiënter te maken, met name voor microtransacties. Lightning Network is een van de vele voorbeelden van dergelijk tweedelijnsoplossingen. Bekende voorbeelden zijn: Plasma, TrueBit, Lightning Network en meer.

Securities and Exchange Commission (SEC):

Een onafhankelijk agentschap van de Amerikaanse federale overheid, verantwoordelijk voor het handhaven van federale effectenwetten, het voorstellen van effectenregels en het reguleren van de effectenindustrie, de aandelen- en optiebeurzen van de Verenigde Staten en andere gerelateerde activiteiten en organisaties.

De SEC was de eerste regelgevende instantie in zijn soort, en werd geïntroduceerd na de beurscrash van 1929, toen het vertrouwen van het publiek in de effectenindustrie laag was. Na de goedkeuring van de Securities Act (1933) en de Securities Exchange Act (1934), werd de SEC in 1934 opgericht met als doel ervoor te zorgen dat effecteninstellingen veilig opereren, de waarheid vertellen over hun producten en diensten en hun beleggers en investeerders eerlijk en transparant behandelen.

Security token:

Een security token is in vergelijking met een reguliere token bijzonder. Het vertegenwoordigd namelijk wel een fysieke waarde doordat er een onderpand aan is gekoppeld. In veel gevallen is waarde inherent aan de financiële prestaties van het desbetreffende cryptobedrijf. Een security token wordt aangeboden via een STO (Security Token Offering). Omdat dit type token juist een fysieke waarde vertegenwoordigd is de gangbare regelgeving van toepassing. Dit komt doordat een security token wordt gezien als een ‘normale’ belegging, vergelijkbaar met het beleggen in aandelen, obligaties en edelmetalen.

Seed:

Een enkel startpunt bij het herleiden van sleutels voor een deterministische portemonnee. Het wordt meestal gepresenteerd als een reeks woorden waarmee de eigenaar snel een back-up kan maken of een portemonnee kan herstellen.

Segregated Witness (SegWit):

Een Bitcoin Improvement Proposal (BIP) dat gericht was op het verbeteren van de maakbaarheid van transacties op Bitcoin. Segregated Witness (SegWit) is een upgrade van het reeds geïmplementeerde protocol welke bedoeld is om bescherming te bieden tegen de maakbaarheid van transacties en de blokcapaciteit te vergroten. SegWit scheidt de getuige van de lijst met inputs. De getuige bevat gegevens die nodig zijn om de geldigheid van transacties te controleren, maar niet om transactie-effecten te bepalen. Daarnaast wordt een nieuwe gewichtsparameter gedefinieerd en mogen blokken maximaal 4 miljoen gewichtseenheden (WU) bevatten. Niet-getuige en pre-segwit-getuige-bytes wegen 4 WU, maar elke byte van Segwit-getuigengegevens weegt slechts 1 WU, waardoor blokken die groter zijn dan 1 MB mogelijk zijn zonder een harde wijziging.

Selfish Mining:

Een situatie waarin een mijnwerker een nieuw blok delft maar dit nieuwe blok niet naar de andere mijnwerkers stuurt. Als deze mijnwerker een tweede blok sneller kan vinden dan alle andere mijnwerkers, zouden ze de langste openbare keten hebben gecreëerd, waardoor alle andere blokken die waren ontdekt in de tijd die nodig was om deze aanval uit te voeren, ongeldig worden.

Sell wall / Buy wall:

Sell & buy walls zijn handige handelsstrategieën op korte termijn voor cryptocurrencies. Sell walls zijn handig omdat ze de neiging hebben om liquiditeit te garanderen. Het kopen en verkopen is dus niet bijzonder handig als een investeerder zijn munten vasthoudt. Er is echter een vrij groot voorbehoud als het gaat om het gebruik van dergelijke ‘muren’. De grootste zorg is dat ze kunnen worden gerealiseerd door kapitaalkrachtige investeerders, ook wel whales genoemd. Dit is het klassieke patroon van een mogelijk “pump and dump scheme”.

SHA-256:

De SHA (Secure Hash Algorithm) is een van de vele cryptografische hashfuncties. Een cryptografische hash is te omschrijven als een handtekening voor een dataset. Als je twee sets onbewerkte gegevens wilt vergelijken, is het altijd beter om deze te hashen en de SHA256-waarden te vergelijken. Zelfs als slechts één symbool wordt gewijzigd, zal het algoritme een andere hash-waarde produceren. Het SHA256-algoritme genereert een bijna unieke 256-bit (32-byte) hash met vaste grootte. Hash is een zogenaamde eenrichtingsfunctie. Dit maakt het geschikt voor het controleren van de integriteit van uw gegevens, uitdagende hash-authenticatie, anti-sabotage, digitale handtekeningen en een blockchain.

Sharding:

In leken termen zorgt sharding voor het opsplitsen van een database in kleinere delen die vervolgens op verschillende machines worden opgeslagen. Hierdoor wordt de belasting van een netwerk verdeeld over veel knooppunten. Er zijn verschillende manieren om ditt protocol te implementeren en schaalbaarheidsprojecten zoals Elrond zoeken actief naar optimale ontwerpen. Om het iets gedetaileerder te stellen: op netwerkcommunicatieniveau verspreidt het berichten naar kleinere netwerken, waardoor de communicatiedruk afneemt. Ten tweede is er het transactieberekeningsniveau, waarbij sharding het netwerk in kleinere groepen splitst en parallelle transacties verwerkt. Dit verbetert de ‘transacties per seconde’ (TPS) prestatie.”.

Shilling / Shillen:

Een persoon die zich bezighoudt met het plaatsen advertenties voor een cryptocurrency. De shiller probeert de hype te promoten door het product persoonlijk te onderschrijven in openbare forums door de indruk te wekken oprecht te zijn, terwijl hij of zij in feite wordt betaald voor zijn diensten. Binnen het wereldje van de cryptocurrency is deze praktijk toegestaan, bij andere financiële markten is shilling illegaal vanwege de mogelijkheid van fraude. Het is echter een grijs gebied omdat moet worden bewezen dat de activiteiten van de shill de betrokken partijen het risico op verlies hebben opgeleverd.

Shitcoin:

Een munt zonder potentiële waarde of gebruik. Sommige shitcoins zijn ook scamcoins, maar niet allemaal.

Sommige cryptocurrency hebben simpelweg geen intrinsieke waarde omdat er geen goed project achter zit. Ook al hebben dergelijke shitcoins geen enkele potentiële waarde of functionaliteit, sommige coins die een dergelijke benaming kregen, hebben hun waarde op de open markt van tijd tot tijd dramatisch zien stijgen, meestal vanwege pum & dump praktijken.

Shorten:

Short selling is een manier om je winst te maximaliseren. Als je bijvoorbeeld gelooft dat Bitcoin de toekomst heeft en alle altcoins echt tijdverspilling zijn, dan zou je erop kunnen gokken dat altcoins zinloze investeringen zijn. Als je gelijk hebt, heb je lekker gewonnen en kun je dus gaan cashen. Om het te verduidelijken volgt hier een hypothetisch voorbeeld. Laten we zeggen dat de prijs van Bitcoin 10.000 dollar per BTC is. Je bent er echter van overtuigd dat BTC snel volledige zal crashen. Je leent vervolgens 1 BTC van een vriend en verkoopt deze onmiddellijk, waardoor je in feite en scguld open hebt staan van 1 BTC. Een week later stort de markt in en diezelfde BTC is nu nog meer 10 dollar waard. Jammer, maar het betekent wel dat je die ene geleende BTC terug kan betalen, het kost immers maar 10 dollar. Die winst van 9.990 dollar steek je dus mooi in je zak.

Side Chain:

Sidechains zijn relatief nieuwe mechanismen waarmee tokens en andere digitale activa van één blockchain veilig kunnen worden gebruikt in een afzonderlijke blockchain en vervolgens, indien nodig terug kunnen worden verplaatst naar de oorspronkelijke blockchain. Sidechain-functionaliteit biedt een enorm potentieel om de mogelijkheden van bestaande blockchains te verbeteren.

Een sidechain is een afzonderlijke blockchain die met een bidirectionele pin aan de bovenliggende blockchain is bevestigd. Dit maakt uitwisselbaarheid van activa mogelijk op een vooraf bepaald tempo tussen de bovenliggende blockchain en de sidechain. De originele blockchain wordt meestal de ‘hoofdketen’ genoemd en alle aanvullende blockchains worden ‘sidechains’ genoemd. Het blockchain-platform Ardor verwijst naar zijn zijketens als ‘childchains’.

Simplified Payment Verification (SPV):

Simplified Payment Verification ofwel de Vereenvoudigde Betalingsverificatie (SPV), wordt gedefinieerd als software waarmee je kan bevestigen dat een cryptocurrency-transactie aan de blockchain is toegevoegd zonder dat je de hele blockchain hoeft te downloaden welke groter is dan 100 gigabyte.

Omdat het niet voor iedereen even makkelijk of snel genoeg is om de volledige blockchain te downloaden om bitcoin te kunnen verzenden en ontvangen, is er een vereenvoudigde betalingsverificatie ingesteld. SPV is inbegrepen in sommige bitcoin wallets zoals Electrum. Op deze manier kun je eenvoudig je eigen bitcoins beheren in een veel kleiner softwarepakket.

Signature:

Een handtekening, ook wel een digitale handtekening genoemd, is een gecodeerde, wiskundig gegenereerde reeks tekst die is gemaakt als gevolg van het combineren van een transactieverzoek met de privésleutel van de afzender. Net als fysieke handtekeningen bieden digitale handtekeningen een goede mate van beveiliging door een persoon of entiteit te binden aan de inhoud van de transactie. In Bitcoin bijvoorbeeld, wanneer iemand een transactie ondertekent, bewijzen ze dat ze inderdaad de eigenaren van een portemonnee zijn en gemachtigd zijn om het geld te verzenden. Wanneer iemand een transactie wil verzenden, wordt zijn privésleutel gecombineerd met de transactiegegevens om een unieke handtekening (een willekeurige reeks tekst) te creëren die alleen kan worden ontsleuteld met de openbare sleutel van de afzender.

Smart Contract (slim contract):

Een smart contract is een tweezijdig contract welke op de blockchain is vastgelegd en daardoor onveranderlijk is. Smart contracts maken het mogelijk dat transacties en overeenkomsten worden uitgevoerd tussen ongelijksoortige, anonieme partijen, zonder tussenkomst van een centrale autoriteit, een juridisch systeem of een extern handhavingsmechanisme. Door de manier waarop smart contracts worden vastgelegd, worden transacties die voortkomen uit een smart contract traceerbaar, transparant en onomkeerbaar.

Soft fork:

Een softfork is een wijziging in het bitcoin-protocol waarbij alleen eerder geldige blokken / transacties ongeldig worden gemaakt. Aangezien oude knooppunten de nieuwe blokken als geldig zullen herkennen, is een soft fork achterwaarts compatibel.
Een soft fork dient niet te worden verward met een gewone fork ofwel een hard fork. Hierbij moeten namelijk alle nodes dezelfde consensusregels volgen, zodat de fork wordt opgelost zodra de ene blockchain meer ‘proof-of-work’ heeft dan de andere.

Andere variaties zijn de volgende:

  • Hard fork (een permanente divergentie in de blokketen veroorzaakt door niet – geüpgradede nodes die geen nieuwe consensusregels volgen).
  • Softwarematige fork (wanneer een of meer ontwikkelaars permanent een codebase apart van andere ontwikkelaars ontwikkelen)
  • Git fork (wanneer een of meer ontwikkelaars tijdelijk een codebase afzonderlijk van andere ontwikkelaars ontwikkelen)

Software wallet:

Een software wallet is een softwarematige manier om cryptocurrencies op te slaan op een computer. De software wallet kan met behulp van een private key worden ontgrendeld waardoor digitale valuta kan worden verzonden en ontvangen. Veel cryptocurrencies hebben hun eigen software wallet. Het nadeel is dat de meeste van dergelijke wallets enkel geschikt zijn voor het bewaren en verhandelen van een soort digitale munt.

Tegenwoordig zijn er ook multi-wallets beschikbaar waardoor verschillende digitale valuta in een wallet kunnen worden opgeslagen.

Solidity:

Ethereum maakt gebruik van Solidity, een geheel eigen programmeertaal welke door de bedenker van Ethereum is ontwikkeld.

Spoon (Blockchain):

Een hard spoon is enigszins vergelijkbaar met een hard fork, zij het opeen ietwat meer subtiele manier. Het is een metaprotocol dat bovenop een blockchain bestaat en in feite een nieuwe blockchain creëert met tokens die de balans van de oorspronkelijke blockchain erft. Een spoon, zoals een fork, kan hard of zacht zijn, hoewel de implementaties van een spoon tot nu toe moeilijk zijn geweest, bijvoorbeeld in het geval van Tendermint. een hard spoon in 2018. Hoewel een hard spoon in feite geen concurrentie heeft met de onderliggende blockchain, zou een soft spoon kunnen concurreren als onderdeel van een protocol binnen dezelfde blockchain.

Spot:

Een contract of transactie waarbij een cryptocurrency wordt gekocht of verkocht. De transactie wordt in zo’n geval direct afgehandeld door de voorgenomen aankoop, verkoop of levering, afhankelijk van hetgeen overeen is gekomen.

Spotmarkt:

Terwijl de futures-markt transacties omvat waarbij de betaling en levering van de onderliggende activa later plaatsvinden, vindt op een spotmarkt de uitwisseling van valuta’s voor andere activa bijna onmiddellijk plaats. Wanneer een investeerder of handelaar een aankoop of verkoop doet op de spotmarkt, worden de activa in kwestie bijna tegelijkertijd met het wisselen van geld en tegen de “spotprijs” overgedragen. Meestal is een afwikkelingstermijn van twee dagen standaard.

Spotmarkten kunnen ook fysieke of contante markten worden genoemd, omdat ze bij betaling een onmiddellijke verhandeling van het werkelijke waardemiddel met zich meebrengen..

Stable coin:

Een stablecoin is een type cryptocurrency dat is ontworpen om een stabiele marktprijs te behouden. Onlangs is dit type digitale valuta in populariteit gegroeid en inmiddels zijn er tal van stablecoin-projecten.

Hoewel de exacte mechanismen van munt tot munt verschillen, worden stabiele munten verondersteld enigszins bestand te zijn tegen marktvolatiliteit, zodat ze geen significante prijsveranderingen zullen ondergaan. Bij veel stablecoins worden hun waarden vastgesteld door ze te koppelen aan de prijs van een ander activum. Hoewel de meeste van hen zijn gekoppeld aan de Amerikaanse dollar, zijn er ook stablecoins die zijn gekoppeld aan de prijs van andere cryptocurrencies, of zelfs grondstoffen, zoals zilver of goud. Door gekoppeld te zijn aan real-world activa, vermijden deze munten de wilde prijsschommelingen veroorzaakt door de hoge volatiliteit, die veel voorkomt op cryptocurrency-markten.

Staking:

Staking is gebruikelijk bij alt-munten. Je kunt Bitcoin niet ‘staken’. Dat komt omdat bitcoin miners beloont via een ander systeem, namelijk het proof-of-work concept. Hierbij wordt de beloning bepaald door de vraag hoeveel munten een persoon kan minen.

Een van de belangrijkste voordelen van staking is dat er niet meer hoeft te worden geïnvesteerd in dure mijnbouwhardware. De miner hoeft alleen maar de munten te kopen en deze in de wallet te bewaren. Het is dus een vrij gemakkelijke manier om geld te verdienen. Het andere voordeel van staking is dat het een gegarandeerde en voorspelbare inkomstenbron is. Dat komt omdat de waarde van de munten toeneemt onder normale omstandigheden. Het is hetzelfde als geld op een vaste (spaar)rekening zetten. Je krijgt altijd gegarandeerd het geld terug.

Standaard transactie:

Een transactie die de standaard tests van Bitcoin Core doorstaat. Alleen standaardtransacties worden gedolven of verzonden door peers die de standaard Bitcoin Core-software gebruiken.

Stale blok:

Blokken die met succes zijn gedolven maar die niet zijn opgenomen in de huidige beste blokketen, waarschijnlijk omdat de chain van een ander blok op dezelfde hoogte eerst werd verlengd. Een stale blok is overigens niet gelijk aan een ‘orphan block’. Dit is namelijkeen blok waarvan het vorige (bovenliggende) hashveld naar een onbekend blok verwijst, wat betekent dat het orphan block niet kan worden gevalideerd.

State channel:

Een tweede-laags oplossing voor het schaalbaarheidsprobleem wat het totale aantal on-chain transacties reduceert, de transacties off-chain verplaatst en deelnemers laat ondertekenen naar de hoofdketen na meerdere off-chain transacties.

Stop-loss:

Een stop-loss is een manier om eventuele verliezen tijdens het handelen in cryptomunten te beperken. Door middel van stop-loss kun je zowel het koopmoment als het verkoopmoment bepalen op basis van een vooraf ingestelde koers. Zo bepaal je dat je een cryptomunt verkoopt of koopt bij het bereiken van een bepaalde waarde. Dit kan een voordeel zijn als je verwacht dat de munt nog verder in verder zal dalen of juist verder zal stijgen.

TA:

Een TA (Technische Analyse) is een evaluatiemethode met statistische analyses van de marktactiviteit, zoals prijs en volume. Diagrammen en andere hulpmiddelen worden gebruikt om patronen te identificeren om zo investeringsbeslissingen te onderbouwen en te stimuleren.

Taint:

Taint is het percentage cryptocurrency in één account dat kan worden herleid tot een ander account. Taint werd vaak gebruikt om te meten hoeveel munten in de portemonnee van een gebruiker verband hielden met gestolen of nepmunten of andere negatieve en illegale activiteiten.

Takers fee:

Bij het accepteren van een trading order is de takers fee de vergoeding die je hiervoor betaalt. In deze situatie vervul je een limit order door middel van een market order. In dit geval accepteer je de order van een ander waardoor je deze ‘neemt’.

Testnet:

Testnet is een term voor een testnetwerk voor blockchains, waarmee experimentele functies kunnen worden getest en testversies van apps kunnen worden uitgevoerd zonder echt geld te gebruiken.

Het testnet is een alternatieve Bitcoin, Ethereum of andere blockchain-implementatie, die gebruikt kan worden om te testen. Testnet-munten zijn gescheiden en onderscheiden zich van echte munten en mogen nooit enige waarde hebben. Met Testnets kunnen applicatieontwikkelaars of bitcoin-testers experimenteren, zonder dat ze echte bitcoins hoeven te gebruiken of zich zorgen hoeven te maken over het breken van de belangrijkste bitcoin- of ethereum-blockchain. Effectief kan het een sandbox-omgeving bieden om te imiteren hoe de applicatie zal werken in de “echte wereld” of bij installatie op het mainnet.

Ticker:

Een ticker is een afkorting die wordt gebruikt om cryptocurrencies te identificeren. Vaak bestaat de afkorting uit drie letters. Zo is de ticker voor bitcoin, BTC en die van ethereum is ETH.

Token:

Een token is een digitale eenheid welke is ontworpen met een specifiek doel. Een token heeft toegang tot, en maakt gebruik van de blockchain van een reeds bestaande cryptocurrency. Feitelijk heeft het geen toegevoegde waarde, maar door de opzet is het mogelijk om bovenop de blockchain software te ontwikkelen. Bekende tokens zijn bijvoorbeeld Gifto, WePower en OmiseGo.

Token swap:

Een token swap is een situatie waarin een cryptobedrijf overstapt van het testnet naar het mainnet. De tokens die in gebruik waren voor het testnet worden dan omgeruild voor coins van het mainnet. Dit proces staat ook bekend als token swap.

Trading Indicator:

Een trading indicator is een aanwijzing waarmee je de ontwikkeling van de markt kan analyseren. Door verschillende trading indicatoren te gebruiken kun je een goede afweging maken en daar je strategie op baseren. Er zijn verschillende indicatoren die voor verschillende zaken ingezet kunnen worden. Zo kan een RSI-indicator inzage geven in de mate waarin een markt ‘overbought’ of ‘oversold’ is. De Fibonacci levels geven juist inzicht in het beste moment voor een aan- of verkoop.

Utility token:

Een utility token, ook wel gebruikerstokens of app-coin genoemd, vertegenwoordigen toekomstige toegang tot het product of de dienst van een bedrijf. Het specifieke kenmerk van utility tokens is dat ze niet zijn ontworpen als investeringen. Hierdoor zijn de normaal geldende wetten voor beleggingen niet van toepassing op dit type token.

Wallet:

Een wallet is een cryptocurrency-portemonnee: een softwareprogramma dat privé- en openbare sleutels opslaat en integreert met verschillende blockchain om gebruikers in staat te stellen digitale valuta te verzenden en te ontvangen en hun saldo te bewaken. Als je Bitcoin of een andere cryptocurrency wilt gebruiken, heb je een digitale portemonnee nodig.

Een wallet is in feite niks anders dan een digitale portemonnee om cryptocoins in op te slaan. Ook het ontvangen en versturen van digitale valuta vindt plaats vanuit de wallet.

Whale:

Als een belegger een aanzienlijk deel van de beschikbare coins van een cryptocurrency bezit, is dat een whale. Vaak kan de whale daardoor de prijs van de cryptocoin beïnvloeden